Gıdaların Etiketlenmesi

0
300

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 31.10.2014 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği’nde pazara sunulan gıdaların etiketlenmesine dair mevcut mevzuatın basitleştirilmesi, geliştirilmesi ve daha açık hale getirilmesini amaçlayan 1169/2011/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği’nin 13 Aralık 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğinden bahisle,

Söz konusu Yönetmelik uyarınca, gıdaların etiketlenmesinden gıdayı kendi adı veya ticari unvanı altında pazarlayan gıda işletmecisinin sorumlu tutulduğu; işletmenin AB üye ülkelerinde yerleşik olmaması halinde ise sorumluluğun ithalatçıya ait olduğu; anılan tarihten sonra ülkemiz menşeli gıdaların AB pazarına sunumunda bir sıkıntıyla karşılaşılmamasını teminen bahse konu mevzuat değişikliği hakkında hazırlanan Ek’li bilgi notu iletilmektedir.

Ek:
Bilgi Notu (3 sayfa) İndir