Fuar Destekleri

0
266

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 18/02/2015 tarih 20834 sayılı, “Fuar Destekleri” konulu yazılarında; Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 sayılı Tebliğin 9. maddesinin 3. fıkrasının “Katılımcının prestijli fuar desteğinden yararlanabilmesi için, fuar sonrası destek başvurusunu yaparken prestijli fuar desteğinden yararlanmayı talep etmesi gerekmektedir.” hükmünü amir olmakla beraber 11/04/2013 tarih ve 2934 sayılı talimatlarında, fuarın bitiş tarihini müteakip 3 aylık müracaat süresi ve eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen, İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından tebligat yapılması halinde verilen bir aylık ilave süre de dahil olmak üzere, katılımcı firmanın bu süre zarfında yurt dışı fuar destek başvurusunu prestijli fuar katılımı olarak değiştirmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığına ilişkin Bakanlıkları talimatının Genel Sekreterliklere bildirildiği, belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bazı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliklerinde gerçekleştirilen Sayıştay denetimlerinde, Sayıştay denetçileri tarafından prestijli fuar başvurularının incelenmesinde anılan Tebliğ hükmünün esas teşkil etmesi gerektiği ve prestijli fuarlara iştirak eden firmaların fuar sonrası destek başvurularını yaparken prestijli fuar desteğinden yararlanmayı talep etmelerinin zorunlu olduğunun ifade edildiği de belirtilmektedir.

Bu itibarla, Sayıştay denetçilerinin görüşleri de göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, yukarıda bahsi geçilen 11/04/2013 tarih ve 2934 sayılı talimatlarının ilgili maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ve bu madde çerçevesinde söz konusu talimat tarihi itibariyle bahse konu destekten yararlanan firmalara yapılan fazla ödemelerin de geri alınmasının gerekli görüldüğü, talimatlandırılmıştır.

Bakanlıklarının 18/02/2015 tarih 20834 sayılı talimatlarına istinaden, söz konusu firmalara yapılan fazla ödemenin geri alınması yönündeki çalışma başlatılmış olup, ilgili firmalara ayrıca tebligat yapılacaktır.

Bilgilerini ve bahsekonu talimat ile Tebliğ hükümleri çerçevesinde işlemlerin tekemmül ettirilmesi hususunda gereğini rica ederim.