Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi (2015/3)

0
823
Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi (2015/3)

Bu Genelge, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sayfasından alınmıştır. 

Amaç

MADDE 1 – (1) Süs bitkileri üretimi yapan işletmelerin ve bu Genelge kapsamında belirtilen kullanıcıların ihtiyacı olan kaliteli tohum, aşı gözü, aşı kalemi, çelik, fide, fidan gibi çoğaltım materyalinin ve doğrudan satış amacıyla kullanılacak süs bitkilerinin ithalatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Genelge; 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete (1.Mükerrer)’de yayımlanan 2015/5 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin Ek-3 listesinde yer alan G.T.İ.P. numaralarından süs bitkileri ithalatı için kullanılan ve Ek-1’de belirtilen G.T.İ.P. numaralarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Genelge 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 15/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ve bu Kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuat, 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES), 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelik ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Genelgede geçen;

a) Araştırma kuruluşu: Bitki çeşitlerinin ıslahı veya bulunması ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyet gösteren, nitelikleri ve çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşları,

b)Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c)BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

ç)CITES: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi,

d) G.T.İ.P.: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

e) Genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO): Modern biyoteknolojik yöntemler kullanılmak suretiyle gen aktarılarak elde edilmiş, insan dışındaki canlı organizmayı,

f)Süs bitkisi: Doku kültürü de dahil olmak üzere farklı yöntemler kullanılarak estetik, fonksiyonel ve ekonomik amaçlarla üretilen/çoğaltılan/büyütülen bitkiyi,

g)Yetki devredilen Bakanlık il müdürlükleri: Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Sakarya ve Yalova Bakanlık İl Müdürlüklerini,

ğ)Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliğe üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri, ifade eder.

Başvurular ve ithalat ön izinlerinin verilmesi

MADDE 5 – (1) İthalat ön izin başvuruları, ithalatın gerçekleştirileceği giriş gümrük kapısının bulunduğu yetki devredilen Bakanlık il müdürlüğüne yapılır.

(2) Bu Genelge kapsamındaki süs bitkileri ithalat ön izinleri, yetki devredilen Bakanlık il müdürlükleri tarafından verilir.

(3) Kamu sertifikasyon kuruluşlarının ithalat ön izinleri BÜGEM tarafından yürütülür.

(4) Genetik yapısı değiştirilmiş organizma içeren (GDO) tohumlukların/bitkilerin ithalatı yasaktır. Bu konu ile ilgili iş ve işlemler Biyogüvenlik Kanunu çerçevesinde değerlendirilir.

Süs bitkileri ithal etmeye yetkili kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Bu Genelge kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlara süs bitkileri için ithalat ön izni verilebilir.

a) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları. 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 15inci maddesine göre düzenlenen Süs Bitkisi Üretici Belgesine istinaden alınacak Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesine sahip kuruluşlar. Ek 1’de belirtilen süs bitkilerini, çim bitkisi rizom ve stolonları ile ıtri ve tıbbi bitkilerin çoğaltım materyallerinin ithalatını, üretim veya ticari amaçlı olarak yapabilirler.

b) Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine göre düzenlenen üretici belgesine istinaden alınacak Yetkilendirilmiş Tohumcu Kuruluşu Belgesine sahip kuruluşlar. Bu kuruluşlar G.T.İ.P. numarası 1209 30 00 00 00 ve 1209 99 91 00 00 00 olan süs bitkileri tohumlarını, 0601 grubunda yer alan çim bitkisi rizom ve stolonlarını, 1209 29 80 00 18 GTİP numaralı süs bitkisi amacıyla kullanılmak üzere “Cynodon spp.” ve “Dicondra spp.” çim türlerine ait çoğaltım materyalini ve ıtri ve tıbbi bitkilerin çoğaltım materyalini ithal edebilirler.

c) Araştırma kuruluşu, sertifikasyon kuruluşları ve üniversiteler ile bitki ıslahçı hakları başvurusunda bulunan kuruluşlar. Bu kuruluşlar sadece araştırma geliştirme, test, deneme veya demonstrasyon amaçlı ve gen bankasına materyal temini süs bitkisi ithalatı yapabilir.

CITES ve doğal çiçek soğanları

MADDE 7- (1) CITES Sözleşmesine ilişkin uygulamalar, 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılmakta olup ek listeler Ekonomi Bakanlığı tarafından tebliğ ile yayımlanır. Herhangi bir ıslah yöntemiyle ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış olan türler hariç, CITES Sözleşmesi kapsamına giren türlerin ithalat izinleri BÜGEM tarafından verilir. CITES sözleşmesi gereği CITES ek listelerinde yer alan tür ve alt türlerin ithalatında, ihracatçı ülkenin yönetim mercilerince düzenlenmiş orijinal CITES Belgesi aranır. Ayrıca, ithal edilmek istenilen bitkinin, bu listede yer alan Familya içinde yer alması halinde; tür ve alt tür isimleri ile menşeinin mutlaka fatura/proforma faturada belirtilmesi gerekir.

(2) 04/12/2014 tarihli ve 29195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2015 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/56) kapsamında yer alan doğal çiçek soğanlarının ithalat izinleri ile yeniden ihracata yönelik doğal çiçek soğanlarının ithalat izinleri BÜGEM tarafından verilir.

Araştırma, geliştirme ve deneme amaçlı ithalat

MADDE 8 – (1) Yurt içinde araştırma, geliştirme ve deneme faaliyetleri çerçevesinde araştırma, geliştirme ve deneme amaçlı olarak kullanılacak süs bitkilerinin ithalat ön izni, yetki devredilen Bakanlık il müdürlükleri tarafından verilir.

(2) Özel sektör araştırma kuruluşu olmayan yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları, denemelerini herhangi bir kamu veya özel sektör araştırma kuruluşuna veya üniversitelerden birine yaptırmak kaydıyla ithalat yapabilirler. Denemeyi yapacak olan kamu, özel sektör araştırma kuruluşu veya üniversiteden alınan deneme yapılacağına ve sonuçlarının değerlendirileceğine dair Taahhütname I’nin (Ek-4), yetki devredilen Bakanlık il müdürlüğüne ibraz edilmesi gereklidir. Ancak demonstrasyon amaçlı ithal edilen tohumluklarda Taahhütname I (Ek-4) istenmez.

(3) Araştırma kuruluşu/ Sertifikasyon kuruluşları/Üniversitelerin kendilerine ait bilimsel amaçlı araştırma projelerinde kullanılmak üzere, proje örneğinin yetki devredilen Bakanlık il müdürlüklerine ibraz edilmesi kaydıyla, ithal edilecek çoğaltım materyallerine projede belirtilen miktarda “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu” belgesi aranmaksızın yetki devredilen Bakanlık il müdürlüğü tarafından ithal izni verilebilir.

Teşhir ve hibe amaçlı ithalat

MADDE 9 – (1) Fuar kapsamında teşhir ve tanıtım amaçlı olarak; sergi sonunda ihracatçı ülkeye bitkilerin iade edilmesi, materyallerin gümrükten girişi ve çıkışı sırasında karantina kontrollerinin materyali getiren kişi veya kuruluş tarafından yaptırılması ve ticari amaçla kullanılmayacağının taahhüt edilmesi şartıyla yetki devredilen il müdürlüklerince ithalat izni verilebilir. İthalatı yapan kişi veya kuruluşlardan “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu” belgesi aranmaz ancak ithalatı yapan kişi veya kuruluşlar söz konusu ithalat işleminin tüm aşamaları için ilgili Bakanlık il müdürlüğünü bilgilendirmekle görevlidir.

(2) Kamu kuruluşlarının ticari amaçla olmayan (hibe, hediye vb.) ithalatlarında “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu” belgesi aranmaz. Bu tür ithalat izinleri yetki devredilen Bakanlık il müdürlüklerinin yetkisinde olup, söz konusu kuruluşun ithal etmiş olduğu materyal, kuruluşun ithalat sırasında beyan etmiş olduğu alana Bakanlık il müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde dikilir.

İhracata yönelik ithalat

MADDE 10 – (1) Bu Genelge kapsamında ihracata yönelik olarak süs bitkisi ithalatı yapılabilir. Bu ithalat ön izin işlemleri BÜGEM tarafından yürütülür.

(2) Bu kapsamda ithalatı yapılan süs bitkilerinin tamamının ihracatı zorunludur.

(3) İhracata yönelik ithalat izni alan firma ihracat işlemininin sonucunu BÜGEM’e bildirmekle yükümlüdür.

Koruma altına alınan çeşitlerin ithalatı

MADDE 11 – (1) 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre, koruma altına alınan bir çeşidin tohumluklarının ithalatında korunan çeşidin hak sahibi yetkilidir. Bu tür tohumlukların hak sahibi dışındaki kişi ve kuruluşlar tarafından ithal edilebilmesi için hak sahibinin izni gereklidir.

(2) Yurt dışındaki hak sahiplerinin temsilcisi olarak ıslahçı hakkı başvurusunda bulunan kuruluşlar bitki çeşitleri bülteninde ilan edilen çeşitlerin teknik inceleme miktarları için deneme miktarı kadar tohumluğu yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olmadan ithal edebilir.

Süs bitkileri ithalinde istenecek belgeler

MADDE 12 – (1) İthalat başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir.

a)Müracaat dilekçesi (Ek-2)

b)Kontrol Belgesi (Ek-3): 2015/5 sayılı Tebliğ esas alınarak düzenlenir (3 nüsha). Kontrol Belgesi 6 (altı) ay geçerli olup, bu süre uzatılamaz. Her bir kontrol belgesi için ayrı ayrı ithalat ön izin başvurusu gerekir. Kontrol belgesinde ithal edilecek materyalin G.T.İ.P. numarası 12’li (onikili) olarak belirtilmelidir.

c)Fatura/Proforma Faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti (3 (üç) nüsha) ve Türkçe tercümesi. Fatura/Proforma faturada bulunması gereken hususlar şunlardır:

1)Fatura/Proforma faturanın tarih ve sayısı (Tarihi 6 (altı) aydan daha eski olamaz),

2)İthal edilecek materyalin tür ve çeşit ismi,

3)İthal edilecek materyalin G.T.İ.P. numarası,

4)İthal edilecek materyalin miktarı ve parasal değeri,

5)İthalatçı firma adı, yetkili imza ve kaşesi,

6)İhracatçı firmaya ait iletişim bilgileri.

ç) Tohumluğun genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) olmadığına dair belge:

1)İthalatçı kuruluştan Taahhütname II (Ek-5) istenir.

2)İhracatçı kuruluş ise, bu beyanını fatura/proforma fatura üzerinde veya ayrı bir belge ile belirtebilir.

3)İhracatçı firma tarafından belgelendirilemediği durumlarda, GDO’dan arî olduğunu belgeleyen analiz raporu istenir.

d) İthalat ön izin belgesi, başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

e) Taahhütname III (Ek- 6) (İhracata yönelik ithalatta alınacaktır)

(2) Müracaat dilekçesi, kontrol belgesi, fatura/proforma fatura ve diğer belgelerde, firma yetkilisinin ismi, kaşesi, tarih ve imzası bulunmalıdır. Bütün belgeler aynı yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır.

(3) İthalat başvurusu sırasında belgelerden herhangi biri eksik ise müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(4) Araştırma kuruluşu, sertifikasyon kuruluşları ve üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek deneme amaçlı süs bitkisi ithalatında karşı taraftan fatura/proforma faturanın temin edilememesi halinde faturada bulunması gereken hususları içermesi şartıyla düzenlenecek belge kabul edilir.

İthalat ön izin yazısının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Bu Genelge çerçevesinde, uygun bulunan talepler için 3 suret ithalat ön izin yazısı düzenlenir. İthalat ön izin yazılarında; müracaat tarihi, materyalin hangi ülke ve firmadan ithal edileceği, fatura/proforma faturanın tarihi varsa sayısı, G.T.İ.P. numarası ve açıklaması ile miktarı ve parasal değeri, ithal amacı ve giriş gümrük müdürlüğü belirtilmelidir.

(2) Uygun görülen ithalatlara ait Kontrol Belgeleri, Bakanlık il müdürü veya yetkilendirdiği birim amiri tarafından imzalanır.

(3) İthalat ön izin yazısının paraflı suretine, ithalata konu olan belgeler eklenerek dosyasında muhafaza edilir.

(4) Diğer iki suret ithalat ön izin yazılarına, Kontrol Belgesi ve fatura/proforma faturanın birer sureti ek yapılarak; ikinci sureti, Zirai Karantina Müdürlüğüne veya Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne karantina işlemlerinde kullanılmak üzere gönderilir. Üçüncü sureti ise, ithalat talebinde bulunan firmaya iletilir.

(5) 2015/5 sayılı Tebliğ’e göre hazırlanan uygunluk (Ek-7) veya uygunsuzluk yazısı (Ek-8); gerekli kontroller yapıldıktan sonra Zirai Karantina Müdürlükleri, Zirai Karantina Müdürlüklerinin bulunmadığı illerde ise Bakanlık il müdürlüğü tarafından düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne ve ithalatçıya iletilir.

Yükümlülükler

MADDE 14 – (1) İthalatçı kuruluş fiili ithalat miktarını ithalat ön izin başvurusunun yapıldığı Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirir. Bu bilgiler üçer aylık dönemlerde yetki devredilen Bakanlık il müdürlüğü tarafından BÜGEM’e iletilir.

(2) İthalat işleminin gerçekleştirilememesi durumunda, daha önce firmaya verilmiş olan tüm belgeler eksiksiz olarak, ithalat ön izin başvurusunun yapıldığı Bakanlık il müdürlüğüne iade edilir.

(3) Bu Genelge kapsamında yer alan bilgi ve belgeler, www.bugem.gov.tr internet sayfasında yayımlanır.

(4) Yetki devredilen Bakanlık il müdürlükleri, Süs Bitkileri İthalatı İstatistik Bilgi Cetvelini (Ek-9) her ayın ilk haftasında BÜGEM’de olacak şekilde gönderirler.

İdari yaptırımlar

MADDE 15 – (1) Bu Genelge hükümlerini aykırı hareket edenler ile ithalat işlemleri sonucunda gerçekleşen ithalat ile ithalat ön izin işlemlerinde sunulan bilgi belge beyan ve taahhütler arasında farklılıklar bulunması halinde 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 12 nci maddesi gereğince işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 16 – (1) 2015/3 sayılı Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2014/3 sayılı Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Genelge, Bakan Olur’u tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Genelge hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

EKLER:

Ek-1: G.T.İ.P. Listesi

Ek-2: Müracaat Dilekçesi

Ek-3: Kontrol Belgesi

Ek-4: Taahhütname I

Ek-5: Taahhütname II

Ek-6: Taahhütname III

Ek- 7: Uygunluk Yazısı

Ek-8: Uygunsuzluk Yazısı

Ek-9: Süs Bitkileri İthalatı İstatistik Bilgi Cetveli


EK-1

G.T.İ.P. MADDE İSMİ
0601.10.10.00.00 Sümbül soğanları
0601.10.20.00.00 Nergis soğanları
0601.10.30.00.00 Lale soğanları
0601.10.40.00.00 Glayöl soğanları
0601.10.90.10.00 Diğer çiçek soğanları
0601.10.90.90.00 Diğerleri
0601.20.30.00.11 Orkide soğanları
0601.20.30.00.12 Sümbül soğanları
0601.20.30.00.13 Nergis soğanları
0601.20.30.00.14 Lale soğanları
0601.20.90.10.11 Glayöller
0601.20.90.10.19 Diğerleri
0601.20.90.90.00 Diğerleri (Akvaryum bitkileri olarak kullanılanlar hariç)
0602.10.90.00.00 Diğerleri (Süs bitkilerinin köksüz çelik ve daldırmaları)
0602.30.00.00.00 Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız)
0602.40.00.00.00 Güller (Aşılı veya aşısız)
0602.90.45.00.11 Çelikler
0602.90.45.00.12 Fidanlar
0602.90.49.00.00 Diğerleri
0602.90.50.00.00 Diğer açık hava bitkileri
0602.90.70.00.11 Çelikler
0602.90.70.00.12 Fidanlar
0602.90.91.00.00 Tomurcuklu veya çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç)
0602.90.99.00.00 Diğerleri
1209.30.00.00.00 Genellikle çiçekleri için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları
1209.99.91.00.00 Genellikle çiçekleri için yetiştirilen bitkilerin tohumları (1209.30 alt pozisyonundakiler hariç)
1209 29 80 00 18 Cynodon spp.ve Dicondra spp.


EK-2

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA
……………. Genel Müdürlüğü/……………. İl Müdürlüğü

Aşağıda tür, çeşit, miktar ve nitelikleri belirtilen süs bitkilerini ithal etmek istiyorum. Kontrol Belgelerinin onaylanarak, ithalat müsaadesi verilmesi için gereğini arz ederim.

Tarih
Firma kaşesi, İmzalayan Yetkilinin Adı ve Soyadı, Unvanı
(Kontrol Belgesindekilerle aynı olmalıdır)

FİRMA ADI :

ADRESİ :

İTHALATIN YAPILACAĞI ÜLKE :

GİRİŞ GÜMRÜK KAPISI :

İTHAL EDİLECEK SÜS BİTKİSİ MATERYALİNE AİT BİLGİLER:

SÜS BİTKİSİNİN CİNSİ VE TÜRÜ
(Latince alfabetik sıra ile yazılacak)
İTHAL AMACI NİTELİĞİ
(Fidan, çelik, aşı kalemi, anaç, tohum, vs. belirtilecek)
GTİP NUMARASI MİKTARI (ADET)
(Tohum için Kg)
PARASAL DEĞERİ


EK-3

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
……………. Genel Müdürlüğü/……………. İl Müdürlüğü
KONTROL BELGESİ
GTİP (1) :
Madde ismi (2) :
Hangi listede yer aldığı :
İthalatçı firmanın
– Ticaret unvanı :
– Adresi ve tel no :
– Vergi dairesi :
– Vergi sicil no :
İhracatçı firmanın
– Ticaret unvanı :
– Adresi :
Maddenin Kullanım yeri :
İthal amacı (3) :
Miktarı :
Şarj no (4) :
Menşe ülkesi :
Yükleme ülkesi :
Giriş gümrüğü :
Kullanıcı firmanın
– Ticaret unvanı :
– Adresi ve tel no :
İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız.
(Madde B grubunda ise ayrıca ilgili bölümün altı çizilir.)
A- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur.
B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur.
C- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur.
D- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur.
E- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur.
(1) GTİP tespiti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sorumluluğunda değildir.
(2) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde varsa bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.
(3) Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir.
(4) Veteriner tıbbi ürünlerin, bu ürünlerin veya başlangıç maddelerinin üretiminde kullanılan maddelerin ithalatında belirtilecektir.
Tarafımızca düzenlenen işbu formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

Firma kaşesi
Yetkilinin Adı ve Soyadı
İmza

İlgili Tebliğ uyarınca yapılan incelemede, işbu Kontrol Belgesi kapsamı ürünün, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden gümrük aşamasında yapılacak denetimlerde uygun bulunması halinde ithali uygun görülmüştür.

İmza ve mühür
Tarih


EK-4

T A A H H Ü T N A M E – I
…………… İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNE

………. firmasının, deneme amacıyla ithal edeceği ………… çeşidi tohumluk, kuruluşumuz tarafından yurt içinde denemelere alınarak sonuçları değerlendirilecektir.

Araştırıcı Kuruluşun :  Araştırma Kuruluşu Yetkilisi
Adı ve Unvanı: Adı, Soyadı, Unvanı
Adresi :  İmzası Tarih
Telefonu :
Faksı :


EK-5

T A A H H Ü T N A M E – II

…/…/2015 tarihli dilekçe ile ………………. Genel Müdürlüğü /Bakanlık İl Müdürlüğüne müracaat ederek ithalat izni talebinde bulunduğumuz süs bitkileri ile ilgili olarak; sunulan bilgi ve belgelerin içeriğinin doğruluğunu ve ithal edilen materyallerin sağlık ve kalite yönünden ülke zararına yol açmayacağını ve söz konusu materyallerin Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) olmadığını garanti eder, bu konulardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile, zararın doğduğu tarihten itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rücu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ederek meydana gelmesi muhtemel zararların karşılanacağını şahsım/kuruluşum adına kabul ve taahhüt ederim.

(Tarih)
(Yetkili Adı Soyadı ve İmzası, Unvanı, Firma Kaşesi)


EK-6

T A A H H Ü T N A M E – III

…/…/2015 tarihli dilekçe ile …………. BÜGEM’e müracaat ederek ihracata yönelik ithalat ön izin talebinde bulunduğumuz süs bitkilerini; 2015/3 sayılı Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi kapsamında yer alan hükümler çerçevesinde ithal ederek, bu materyalleri yurtiçi tohumluk ticaretinde kullanmayıp, ithal tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde tamamını ihraç edeceğimi, aksi halde bu konulardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile zararın doğduğu tarihten itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rücu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ederek meydana gelmesi muhtemel zararların tarafımızdan karşılanacağını kuruluşum adına kabul ve taahhüt ederim.

(Tarih)
(Yetkili Adı Soyadı ve İmzası, Unvanı, Firma Kaşesi)


EK-7

UYGUNLUK YAZISI
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Tarih

Sayı :

Konu :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE/VEYA İLGİLİ FİRMAYA

İlgi:

İthali/Geçici ithali yapılmak üzere … … … firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygundur.

Bu uygunluk yazısı …… gün süre için geçerlidir (3).

_________________________
3 Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.
4 Eşya geçici depolama yerinde ise “Özet Beyan”, antrepo rejimine tabi tutuldu ise “Antrepo Beyannamesi” belge cinsi olarak ilgili yere yazılır.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Belge Cinsi(4) Belge Tarihi ve No’su(5) Ürün Adı GTİP
Ürün Miktarı Fatura Tarihi(6) Fatura No(6) Şarj No(7) Son Kullanım Tarihi(7) Veteriner Giriş Belgesi No’su(8)


Ek-8

UYGUNSUZLUK YAZISI
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Tarih

Sayı :

Konu :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE İLGİLİ FİRMAYA

İlgi:

İthali/Geçici ithali yapılmak üzere … … … firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygun değildir.

Uygunsuzluk gerekçesi ve yapılacak işlemler (9):

Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.

Belge Cinsi(10) Belge Tarihi ve No’su(11) Ürün Adı  GTİP
Ürün Miktarı Fatura Tarihi(12) Fatura No(12) Şarj No(13) Son Kullanım Tarihi(13) Veteriner Giriş Belgesi No’su(14)

________________________
5 Belge cinsi “Özet Beyan” ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.
6 Ek-6 sayılı liste kapsamı ürünler için geçerli değildir.
7 Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.
8 Ek-1/A-B sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerlidir.
9 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 34 üncü maddesi beşinci fıkrasında belirtilen işlemlerden uygun olanı belirtilecektir.
10 Eşya geçici depolama yerinde ise “Özet Beyan”, antrepo rejimine tabi tutuldu ise “Antrepo Beyannamesi” belge cinsi olarak ilgili yere yazılır.
11 Belge cinsi “Özet Beyan” ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.
12 Ek-6 sayılı liste kapsamı ürünler için geçerli değildir.
13 Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.
14 Ek-1/A-B sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerlidir.


EK-9

SÜS BİTKİLERİ İTHALATI İSTATİSTİK BİLGİ CETVELİ

…../…./ 2015-…../…./ 2015 DÖNEMİ İTHALAT İZİNLERİ
BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ: ……………
Kuruluşun Adı Materyalin Niteliği (Fidan/Anaç/ Fide/Çelik/Aşı Kalemi vb.) G.T.İ.P. Türü (Palmiye, gül vb.) Miktarı (Adet/kg/paket/kavanoz) Parasal Değeri İthalatın Yapıldığı İthalat İzninin
Tutar Döviz Türü Dolar Cinsinden Karşılığı Ülke Firma Tarihi Sayısı Amacı