0
341

 

18 Haziran 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29390
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Şahit numune: Test ve muayene yapılmasına ihtiyaç duyulan hallerde, test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilmek üzere alınan numunenin zayi olması veya test sonuçlarına yönelik herhangi bir itiraz olması durumunda başvurulmak üzere alınan numuneyi,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Kaynak : http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150618.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150618.htm