Kısmi Muafiyette Faiz Uygulaması

0
401
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 72093537/134.99
Konu : Kısmi Muafiyette Faiz Uygulaması
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden yazılardan, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali gerçekleştirilen eşyaya ilişkin olarak yükümlüsünce geçici ithalat süresi içerisinde süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, gümrük idarelerince beyannamenin tescil tarihinden itibaren geçen süre için gecikme zammı oranında faiz tahsil edilip edilmeyeceği hususunda farklı uygulamalarda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin 323 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca geçici ithalat rejimi ile dahilde işleme rejiminde işlem görmüş ürün veya ithal eşyası için gümrük yükümlülüğünün doğması halinde, ithalat vergilerine ilave olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 207 nci maddesi uyarınca belirlenecek gecikme zammı oranında faiz tahsil edilmektedir. Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinden alınan 08/06/2015 tarihli ve 8449593 sayılı yazıda da 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun anılan maddesinde sözü edilen “gümrük yükümlülüğünün doğması” ibaresinin rejime ilişkin hükümlerin ihlali anlamında olduğu; keza anılan Kanununun, Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edilen 207 nci maddesine ilişkin gerekçesinde “Bu madde ile nakdi teminat dışında teminat verilmesi halinde, tahakkuk ettirilerek tahsili gereken ancak teminata bağlanan gümrük vergileri için, bu teminatın kabulü tarihinden itibaren geçici ithalat rejimi hükümleri dışındaki bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulan eşyanın serbest dolaşıma girmesi veya ilgili rejim hükümlerine uyulmaması nedeniyle bir gümrük yükümlülüğünün doğması halinde buna ilişkin teminatın kabul tarihinden itibaren başlamak üzere Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz tahsil edileceği hükme bağlanmıştır. Bu şekilde, gerçekten erteleme ihtiyacında olmayan kişilerin gümrük idarelerine başvurmalarının önlenmesi ve amme alacağının nema kaybının ortadan kaldırılması sağlanmıştır” açıklamasına yer verildiği; geçici ithalat süresi içerisindeki süre uzatım talebinin Kanunla tanınmış bir hak olması, süre uzatım halinde dahi eşyanın rejim statüsünün değişmemesi, dolayısıyla, süre uzatım taleplerinin rejim ihlali oluşturmaması nedeniyle de süre uzatım talepleri nedeniyle gecikme zammı tahsil edilmemesinin uygun olacağı mütalaasına yer verilmiştir.

Bununla birlikte, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde kısmi muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen eşyaya ilişkin gümrük yükümlüğünün başladığı tarih belirtilmekte; anılan Kanunun 182 ila 184 üncü maddelerinde yer verilen ve gümrük yükümlülüğünü doğuran fiillerin işlenmesi halinde 207 nci madde uyarınca belirlenecek gecikme zammı oranında faiz tahsil edilmektedir.

Bu itibarla, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali gerçekleştirilen eşyaya ilişkin olarak yükümlüsünce geçici ithalat süresi içerisinde süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, verilecek ek süre için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 133 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde tespit edilecek vergiler tutarının tahsil edilmesi, ancak, tescil tarihinden itibaren geçen süre için gecikme zammı oranında faiz tahsil edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri