Alüminyumdan Hammaddeler İthalatı

0
1971

04.08.2015 tarihli ve 29435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda, 20.12.1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan alüminyumdan hammaddelere ilişkin dipnot (1) yürürlükten kaldırılarak gümrük vergisi oranlarının karşılarında gösterildiği şekilde yeniden düzenlendiği belirtilmiş olup; bu Karar’ın yayımı tarihinden önce yüklemesi yapılmış olan eşyanın, en geç bu Karar’ın yayımı tarihinden sonra bir ay içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümlerinin uygulanmayacağı ifade edilmiştir. Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın V sayılı listesinde 7601.20.20 GTİP numaralı “İşlenmemiş Alüminyum Alaşımlarından Levhalar ve Kütükler” madde isimli eşyalar için gümrük vergisi oranı % 4 olarak belirlenmiştir. AB Gümrük Tarifesinde “Billet” (Biyet) şeklindeki ürünlerin, 7601.20.20 Slabs and billets olarak tanımlanmış olması ve İthalat Rejim Kararında, “II sayılı liste kapsamında yer alan maddelerin, aynı zamanda V sayılılistede yer alması durumunda, II ve V sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.” Hükmünün bulunması nedeniyle; “Billet” (Biyet) şeklindeki 7601.20.20.00.00 GTİP’ li alüminyum alaşımlarının ithalatında Gümrük Vergisinin %4 olarak uygulanması gerekmektedir. Öte yandan,İthalat Rejim Kararına Ek Karar’ ın V sayılı listesinde belirtildiği üzere, 7601.20.20 Gtip numaralı “Lityum İçerenAlüminyum Alaşımlarından Levhalar ve Kütüklere( billetlere)” ise gümrük vergisi % 0 olarak uygulanacaktır.

Konu Birliğimizce takip edilmekte olup yeni gelişme olması durumunda paylaşılacaktır.

http://www.akib.org.tr/tr/aktuel-duyurular-aluminyumdan-hammaddeler-ith-hk.html