Hasar Kodları Uygulaması

0
571
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.09.2015 tarih ve 10208856 sayılı yazısı (Hasar Kodları Uygulaması)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :44873033/730.01
Konu :Hasar Kodları Uygulaması
01.09.2015 / 10208856
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 1975 tarihli TIR Sözleşmesinin 12 nci maddesi uyarınca, karayolu taşıtları için Sözleşme EK-2’de belirlenen şartlara uygun olarak ve EK-3’de belirlenen usullere göre onay belgesi düzenlenmektedir. Bu belge, Sözleşmeye taraftüm ülkelerce tanınmaktadır.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) TIR İdari Komitesi (AC.2) toplantılarında, TIR taşımalarında kullanılan araçların yük kompartımanında bir hasar olması durumunda, onay belgesine gümrük yetkililerince el yazısı ile kaydedilen hasarların yabancı dil sorunu nedeniyle anlaşılamaması veya kayıt için ayrılan kısmın yetersiz olmasının yeknesak bir kodlama sistemine gereksinim doğurduğu hususu ele alınmış ve söz konusu hasarların yazı yerine bir kodlama sistemi ile onay belgelerinde belirtilmesi, ayrıca bir araca ilişkin hasar tanımlarının farklı akit taraf gümrük idarelerinde bir kod kullanılarak standart anlama gelecek şekilde tanımlanması hususu gündeme alınmıştır.

11 Haziran 2015 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirilen TIR İdari Komite (AC.2) 61 inci dönem toplantısında, Bakanlığımız katkılarıyla son hali verilmiş olan WP.30/AC.2/2012/12/Rev.2 sayılı belge tavsiye kararı niteliğinde kabul edilerek 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılmasına ve iki yıllık uygulamanın sonunda gözden geçirilerek Sözleşmede gerekli değişikliğin yapılmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla, TIR taşımalarında kullanılan araçların yük kompartımanında bir hasar olması durumunda, onay belgesine el yazısı ile kaydedilen hasarların 1 Ekim 2015 tarihi itibariyle ilgili hasar kodu ile beraber yazılması gerekmekte olup ekte bir örneği gönderilen hasar kodları kılavuzunun gümrük idarelerine dağıtılarak ilgili personele tebliğinin sağlanmasını rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

EK:

Hasar Kodları Kılavuzu (9 sayfa)

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

HASAR KODLARI KILAVUZU

Bu kılavuzda yer alan hasar kodları listesi, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) TIR İdari Komitesi (AC.2)’nin 11 Haziran 2015 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirilen 61 inci dönem toplantısında kabul edilmiştir.

Söz konusu listenin bulunduğu WP.30/AC.2/2012/12/Rev.2 sayılı belge tavsiye kararı niteliğinde kabul edilerek 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılmasına ve iki yıllık uygulamanın sonunda gözden geçirilerek TIR Sözleşmesinde gerekli değişikliğin yapılmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla, TIR taşımalarında kullanılan araçların yük kompartımanında bir hasar olması durumunda, taşıt onay belgesinin 10 nolu hanesine el yazısı ile kaydedilen hasarların 1 Ekim 2015 tarihi itibariyle bu listede yer alan ilgili hasar kodu ile beraber yazılması gerekmektedir.

Code system to report defect remarks in the Certificate of Approval

Hasarların Onay Belgesine Kaydı için Kulllanılacak Kod Sistemi

The uniform system consists of four (4) digits code.

The code divides the load compartment into six separate sections: left side, right side, floor, roof, front wall and back wall. In addition, the load compartment is divided into three separate parts longitudinally (direction of motion): front, centre, back. No further subdivision of the front and back wall is given, since the areas to be examined are quite small.

Tekdüze Sistem dört (4) rakamdan oluşmaktadır.

Kod Sistemi yük kompartımanını sol taraf, sağ taraf, taban, çatı, ön duvar ve arka duvar olmak üzere altı (6) ayrı parçaya ayırmaktadır. Ayrıca, yük kompartımanı boylamasına (aracın hareketi yönünde) ön, orta ve arka olmak üzere üç (3) parçaya ayrılmıştır. Ön ve arka duvar için ise kontrol edilecek alanın küçüklüğü göz önünde bulundurularak ayrıca numaralandırma yapılmamıştır.

A. First number / İlk Rakam

The first number indicates the part in question of the load compartment:

İlk rakam hasarlı bölgenin yük kompartımanındaki yerini gösterir:

1xxx Left side (seen from the rear side of the vehicle)

Sol taraf (Aracın arkasından bakıldığında)

2xxx Right side (seen from the rear side of the vehicle)

Sağ taraf (Aracın arkasından bakıldığında)

3xxx Roof

Çatı

4xxx Floor

Taban

5xxx Front wall

Ön duvar

6xxx Back wall

Arka duvar

7xxx Defect in question concerns the load compartment as a whole

Yük kompartımanının tamamını ilgilendiren hasar

8xxx Defect relates to the TIR rope

TIR halatı ile ilgili hasar

9xxx Issues with the Certificate of Approval

Onay Belgesi ile ilgili sorunlar

0xxx Other issues not mentioned

Yukarıda belirtilmeyen diğer hasarlar

B. Second number / İkinci Rakam

The second number indicates the part in question longitudinally:

İkinci rakam yük kompartımanındaki hasarlı bölgenin bulunduğu yeri boylamasına gösterir:

x0xx Not applicable (e.g. issues regarding the certificate of approval)

Yük kompartımanı harici sorunlar (Örneğin, Onay Belgesi ile ilgili sorunlar)

x1xx Front (e.g. 11xx = left side, front)

Ön (Örneğin, 11xx = sol taraf, ön)

x2xx Centre

Orta

x3xx Back

Arka

x4xx The whole surface is concerned

Bütün yüzeyleri ilgilendiren hasarlar

 

C. Last two numbers / Son İki Rakam

The last two numbers indicate the defect itself. The following are the most common defects detected in practice:

Son iki rakam hasarın kendisini gösterir. Aşağıdakiler uygulamada en sık rastlanılan hasarlardır:

1. Issues related to the floor

Tabanla ilgili Hasarlar

11 Floor fastening is not made from inside

Taban bağlantısı içeriden yapılmamış

12 Floor is not secured by self-drilling or self-tapping screws or rivets

Taban kendinden vidalanıp somunlanan vidalarla veya perçinlerle sabitlenmemiş

13 Opening between floorboards

Taban tahtaları arasında açıklık

19 Issue not mentioned

Yukarıda belirtilmeyen diğer hasarlar

2. Issues related to doors and other closing systems (including stopcocks, manhole-covers, flanges etc.)

Kapılar ve Diğer Kapatma Sistemleri ile ilgili Hasarlar (Tıpalar, Bakım Kapakları, Halkalar Dahil)

21 Hinge fastening insufficient or not secure

Menteşe sıkılığı yetersiz veya menteşe sağlam değil

22 Locking device insufficient or not secure

Kilitleme aleti yetersiz veya sağlam değil

23 Device on which Customs seals can be affixed is not secured or the design enables the door to be opened without breaking the Customs seal

Gümrük mührünün takıldığı alet güvenli değil veya aletin tasarımı mühür kırılmadan kapının açılmasına olanak veriyor

24 Curve/crease, creating an opening

Açıklığa yol açan katlanma, eğilme

25 Hinges damaged/broken/plucked

Menteşeler hasar görmüş/kırılmış/kopmuş

26 Doors or other closing system do not fit

Kapılar veya diğer kapatma sistemleri yerine oturmuyor

29 Issue not mentioned

Yukarıda belirtilmeyen diğer hasarlar

3. Issues related to solid siders, tankers,… (metal shell)

Sabit yanlar, tankerler v.s. (Metal dış yüzeyler) ile ilgili Hasarlar

31 Joining devices are neither self-drilling nor self-tapping screws nor rivets nor welded

Bağlantı tertibatları kendinden vidalanıp somunlanan vida, perçin veya kaynak değil

32 Joining devices are broken

Bağlantı tertibatları kırılmış

33 Curve/crease in the shell, creating an opening

Metal dış yüzeyde açıklığa yol açan katlanma, eğilme

34 Hole

Delik

39 Issue not mentioned

Yukarıda belirtilmeyen diğer hasarlar

4. Issues related load compartments with sheets

Brandalı yük kompartımanlarıyla ilgili Hasarlar

41 Metal/Securing ring/eyelet missing or defective

Metal/bağlantı halkası/kopça kayıp veya hasarlı

42 Incorrect eyelet model

Uygun olmayan kopça modeli

43 Incorrect repair (seams too small, improper material used for the repair, …)

Uygun olmayan onarım (dikişler çok küçük, uygun olmayan malzeme ile onarım vs.)

44 Overlapping of the sheets insufficient

Brandaların üstüste geldiği alanların yetersiz olması

45 Tear/hole in the sheet

Brandada yırtık/delik

46 Sheet of improper material

Uygun olmayan malzemeden imal edilmiş branda

49 Issue not mentioned

Yukarıda belirtilmeyen diğer hasarlar

5. Issues related to sliding sheets siders

Sürgülü Brandaların Yan Duvarları ile ilgili Hasarlar

51 Curve in the metal supports of the sliding sheets creating openings

Sürgülü brandaların metal parçalarındaki bükülme açıklığa yol açıyor

52 Incorrect repair of the sliding sheets (seams too small, improper material used for the repair, …)

Sürgülü brandaların uygun olmayan onarımı (dikişler çok küçük, uygun olmayan malzeme ile onarım vs.)

53 Sliding sheets from improper material

Uygun olmayan malzemeden imal edilmiş sürgülü branda

54 Tear/hole in the sliding sheets

Sürgülü brandada yırtık/delik

55 Horizontal openings between the sliding sheets and the solid parts are bigger than 10 mm

Sürgülü brandalar ile sabit kısımlar arasındaki yatay açıklığın 10 mm’den daha fazla olması

59 Issue not mentioned

Yukarıda belirtilmeyen diğer hasarlar

6. Issues related to sliding roof

Sürgülü çatılar ile ilgili Hasarlar

Reserved for the future

Gelecekte kullanılmak üzere ayrılmıştır

7. Issues related to tension devices, sheet locking system and sheet fastenings

Gergi Cihazları, Branda Kilitleme Sistemi ve Branda Bağlamaları ile ilgili Hasarlar

71 Improper tension devices

Uygun olmayan gergi cihazları

72 Improper sheet fastenings

Uygun olmayan branda bağlamaları

73 Improper sheet locking system

Uygun olmayan branda kilitleme sistemi

74 Tension devices, sheet locking systems and sheet fastenings are not sufficiently secured by the TIR rope

Gergi cihazları, branda kilitleme sistemleri ve branda bağlamaları TIR halatı ile yeterince güvenli hale getirilmemiş

75 Thong missing, too loose, defective or made of improper material.

Kayış/sırım kayıp, çok gevşek, hasarlı veya uygun olmayan malzemeden imal edilmiş

76 Issue not mentioned

Yukarıda belirtilmeyen diğer hasarlar

8. Issues related to the fastening rope (TIR rope)

Bağlama Halatı (TIR Halatı) ile ilgili Hasarlar

81 The (whole) fastening rope defective

Bağlama halatı (bütün olarak) hasarlı

82 End-piece of the fastening rope defective

Bağlama halatının ucu hasarlı

83 Fastening rope is made of improper material (can be stretched)

Bağlama halatı uygun olmayan malzemeden yapılmış (esnetilebilir)

84 Fastening rope is too long

Bağlama halatı çok uzun

85 Fastening rope is made of two (or more pieces)

Bağlama halatı iki (veya daha fazla) parçadan oluşuyor

89 Issue not mentioned

Yukarıda belirtilmeyen diğer hasarlar

9. Issues related to the Certificate of Approval

Onay Belgesi ile ilgili Sorunlar

91 Certificate of Approval unusable (i.e. certificate is ripped, torn or the text/print is not readable, …)

Onay Belgesi kullanılamaz durumda (Örneğin, belge yıpranmış, yırtılmış, yazıları okunmaz hale gelmiş v.s.)

92 Certificate of Approval is expired

Onay Belgesinin geçerlilik süresi dolmuş

93 Vehicle cannot be identified from the Certificate of Approval (i.e. photos, number plate or chassis number do not correspond with the vehicle presented)

Araç, Onay Belgesine göre tanımlanamıyor (Örneğin, fotoğraflar, plaka veya şasi numarası uymuyor)

99 Issue not mentioned

Yukarıda belirtilmeyen diğer sorunlar