4811.90.00.10.00 GTİP no.sunda yer alan deri taklidi kartonlara uygulanacak KDV oranı

0
870
Gelir İdaresi Başkanlığının 14.09.2015 tarihli ve 88338 sayılı yazısı (4811.90.00.10.00 GTİP no.sunda yer alan deri taklidi kartonlara uygulanacak KDV oranı)

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayı : 50169878-200.03.01-E.88338
Konu : 4811.90.00.10.00 GTİP no.sunda yer alan deri taklidi kartonlara uygulanacak KDV oranı
14/09/2015
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 İlgi: 18/08/2015 tarihli ve 9924740 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, 4811.90.00.10.00 GTİP No.sunda yer alan eşyaya uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli 1 sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) nin 48. faslında “Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya” tanımlanmış ve bu Fasıla ait “4811.90.00.10.00” GTİP numarasında “Deri taklidi kartonlar (Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları)” ismen sayılmıştır.

Bahis konusu eşyanın kendisi ile bu eşyadan hazırlanan ayakkabı aksamı farklı oranlarda KDV’ye tabi tutulmaktadır.

Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK’ye ekli 1 ya da II sayılı liste kapsamında yer almadığından bahis konusu eşyanın ithali ile toptan ve perakende tesliminin % 18 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, bahis konusu eşyalardan hazırlanan ayakkabı aksamının ise 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/7) sırası kapsamında değerlendirilerek ithal ve tesliminin % 8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Ersin SAKLAR
Bakan a.
Gelir İdaresi Grup Başkan