Mersin Gümrük Müdürlüğünün 16.10.2015 tarihli 11102443 sayılı yazısı (İhracat işlemleri hk.)

0
415
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Mersin Gümrük Müdürlüğü
Sayı : 30680214/105
Konu : İhracat İşlemleri
16.10.2015/11102443
DAĞITIM YERLERİNE

Müdürlüğümüzde işlem gören ihracat işlemlerinin iş akışında yaşanan sıkıntılardan dolayı zaman zaman beyannamelerin idare nüshaları ve yükümlü nüshalarının bulunamadığı, bazı beyannamelerin idare nüshasının müşavirlik firmalarında olduğu gözlemlenmiş olup, ihracat işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülecektir.

1- ) Müdürlüğümüzce onaylanmış olan ihracat beyannamelerinin idare nüshaları hiçbir aşamada yükümlü veya acentaya verilmeyecektir.

2- ) Yükümlüler kendi nüshalarım kaybetmemek ve saklamak zorunda oldukları için takip ettikleri beyannamelerin sarı nüshalarını onaydan sonra teslim alacaklar ve bunu alışkanlık haline getireceklerdir.

3- ) Yükümlüler ihracat beyannamelerini vermeden önce ihtiyaç duymaları halinde statüsünü http://uygulama.gtb.gov.tr/beyanname sorgulama linkinden takip ederek “Beyannamenin İşlemleri Tamamlanmıştır.” (ÇIKABİLİR) statüye gelmeden nakliyeci (kara ve deniz) acentalarıııa bilgilerini vermeyeceklerdir.

4- ) Acentalar (kara/deniz); kesinlikle limandan, tır parklarından veya idareden beyanname sureti almayacak, taşıma belgelerini düzenlemek için (ÇIKABİLİR) statüdeki ihracat beyannameleri Gümrük Müşaviri veya Doğrudan Temsilcilerinden alacaklardır.

5- ) Acentalar (kara/deniz); Gümrük Müdürlüğü tarafından “Beyannamenin İşlemleri Tamamlanmıştır.” (ÇIKABİLİR) statüye getirilmemiş TAŞIMA BELGESİ DÜZENLERKEN İLİŞKİLENDİRİLMEYEN ihracat beyannamelerini çıkış evraklarına kesinlikle yazmayacak ve (DİĞER) olarak girilmeyecektir. Hatalı veya eksik işlemle karşılaştıkları zaman mutlaka beyannamenin Gümrük Müşaviri veya Doğrudan temsilcisinden “Beyannamenin İşlemleri Tamamlanmıştır.” (ÇIKABİLİR) statüsüne getirilmesini ve varsa hatanın giderilmesini isteyeceklerdir.

6- ) Yapılan tespitlerde, özellikle Mavi Hattan işlem gören ihracat beyannamelerinin Gümrük Müşaviri ve Doğrudan Temsilciler tarafından hat bildirimi yapılmadan tescil edilmiş konumda bırakılarak ilgili acentasına gönderildiği, eşyanın yurtdışı edilmesine rağmen beyannamelerin halen tescil edilmiş konumda kalması nedeniyle çıkış bildiriminin onaylanması sırasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bundan böyle Mavi Hat beyannamelerinde hat bildirimi yapılmadan ve (ÇIKABİLİR) statüye gelmeden, eşyaların yurtdışı edilmemesini, bu tür beyannamelerin çıkış bildirimine konu edilmemesini,

7- ) Gümrük Müşaviri ve Doğrudan Temsilciler, (ÇIKABİLİR) statüdeki beyanname nüshalarım taşıma belgelerinde hata yapılmaması için acentalara (mail, faks vb) kendi aralarında kuracakları iletişim aracı ile doğru bilgileri ulaştıracaklardır.

8- ) Mavi Hatlar dahil tüm ihracat beyannameleri muhteviyatı eşyaların liman sahasında bulunduğuna dair nöbetçi gözetim memurunca mutlaka imzalanmasını,

9- ) İhracat beyannameleri gözetim memurunca imza ve kaşelenmediği halde ilgili acenta ve MİP’e aynı beyannamenin sahte imza ve kaşeli fotokopilerinin verilmeye çalışıldığı anlaşılmış olup, bu tür olaylara meydan verilmemesini, verilmesi halinde idari ve adli işlem yapılacağının bilinmesini,

10- ) Deniz acentaları tarafından gümrük işlemleri tamamlanmış (ÇIKABİLİR) konuma gelmiş ihracat beyannameleri muhteviyatı eşyalar (konteynerleı) yurtdışı edilmediği, liman sahasında beklediği halde, konteynerler yurtdışı edilmiş gibi ihracat beyannamelerinin çıkış bildirimine konu edildiği ve beyannamelerin kapanmış konuma geldikleri tespit edilmiştir. Bundan böyle yurtdışı edilmeyen konteynerlerin hiçbir surette çıkış bildiriminde belirtiİmemesini, edilmesi halinde ilgili acenta hakkında yasal işlem yapılacağının bilinmesini,

Örnek Olay: Müdürlüğümüzce tescilli 15330100EX086087 sayılı ihracat beyannamesi muhteviyatı 4 konteyner muhteviyatı eşyalar halen liman sahasında beklediği halde söz konusu konteynerler yurtdışı edilmiş gibi 15330100CB0000001279 sayılı çıkış bildirimine bağlı 654481629 nolu taşıma senedine bağlandığı ve beyannamenin kapanmasına sebep olunduğu tespit edilmiştir.

11- ) Çıkış Bildirimlerinde ihracat ile ilgili beyan kısımlarında Beyanname Tipi: DİĞER, Numarası : YOK , Brüt Ağırlık : 0, olarak beyan edildiği tespit edilmiştir.

Örnek Olay: 15330100CB0000001279 sayılı çıkış bildirimine bağlı HLCUMERİ50803740 ve HLCUMERİ5080303 1 nolu taşıma senetlerine kayıtlı eşyalarla ilgili olarak, İhracat Beyan Tipi:DİĞER, Numarası:YOK, Parçalı:HAYIR, Kap Adedi:0, Brüt Ağırlık:0 olarak beyan edildiği tespit edilmiştir. Örnek olayda belirtilen ve YOK olarak beyan edilen eşyanın çıkış bildirimine konu edilmesi anlaşılamadığından, bu tür beyanların çıkış bildirimine konu edilmemesini,

Gümrük Yönetmeliği 437/5.Maddesi “…Çıkış bildirimini veren kişi çıkış bildiriminde yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumludur…” hükmüne amirdir.

12- ) Diğer gümrük idarelerinden yurtdışı edilmek üzere Müdürlüğümüze gelen (ikinci iskele) Transit Refakat Belgelerinde; Müdürlüğümüzde onay işlemlerinin yapılmadan veya gümrük işlemleri tamamlanmadan eşyaların yurtdışı edildiği, bu durumda eşyalar yurtdışı edildiği halde Transit Refakat Belgelerinin kapanmadığı ve ihracatçı firmaların büyük sıkıntı yaşadığı görülmüştür. Bundan sonra DES CON veya KAPANDI konumuna gelmeyen Transit Refakat Belgeleri muhteviyatı eşyaların yurtdışı edilmemesini ve çıkış bildirimine konu edilmemesini,

13- ) Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki bir limandan getirilerek, aynı limandan başka bir taşıta aktarılarak yine Türkiye Gümrük Bölgesi dışına gönderilecek eşya için varış ve hareket gümrük idarelerinin aynı olduğu aktarmaları düzenleyen Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2013/54 sayılı Genelgesinde; “…yurtdışından bir deniz veya havalimanına gelen ve geçici depolama yerine alınarak veya alınmaksızın başka bir deniz veya hava taşıtına aktarılacak serbest dolaşımda olmayan eşyanın yurtdışı edilmesinde transit beyannamesi kullanılmayacağı,4458 sayılı Gümrük Kanununun 165/A, 165/C maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 435 inci maddesi gereğince çıkış özet beyan ile işlem yapılacaktır. Söz konusu çıkış özet beyan, Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler içerisinde verilecek, giriş özet beyan kayıtları ile ilişkilendirilecek ve Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek taşıta ilişkin çıkış bildiriminde belirtilecektir…”hükmü kayıtlıdır.

Bilindiği üzere Mersin Limanında; Mersin Gümrük Müdürlüğü ve Mersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü olarak iki ayrı Gümrük Müdürlüğü faaliyet göstermektedir. Taşıma senedinde gideceği ülke olarak açıkça Kıbrıs’a gideceği belirtilen eşyaların Varış Bildirimleri, Özet Beyanları ve Çıkış Bildirimlerinin Müdürlüğümüze verildiği tespit edilmiş olup, Kıbrıs’a gidecek geminin kontrol işlemlerinin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünce yapıldığı dikkate alındığında, Müdürlüğümüzden doğrudan çıkış işlemine konu edilmesi halinde söz konusu eşyaların (konteynerin) gemiye yüklenip yüklenmediğinin kontrolü yapılamadığından yurtdışından gelen ve taşıma senedinde gideceği ülke olarak açıkça Kıbrıs olarak belirtilen eşyaların mümkün olan çerçevede Varış Bildirimi, Özet Beyan ve Çıkış Bildirimlerinin Mersin Yolcu Salonu Gümrüğünden yapılmasını, bu tür eşyalara ilişkin Varış Bildirimlerinin Müdürlüğümüze verilmesi halinde eşyaların (konteynerlerin) gemiye yüklenip yüklenmediğinin kontrolü yapılamadığından Transit Refakat Belgesi ile Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğüne sevk edileceğinin bilinmesini,

14- ) İhracata konu konteynerlerle ilgili MİP Portal’a konşimento numaralarının girilmediği, konşimento numaraları yerine 01, 02 gibi sayılar girildiği, bu durumda konteynerler tek tek sorgulanmak zorunda kalındığı gözlemlenmiş olup, konteynerlerle ilgili konişmento numaralarının mutlaka girilmesini;

(Örnek): x konşimento da 50 konteyner kayıtlı olsun, MİP Portal’a da konteyner sorgulamasında konşimento numarasının girilmesi halinde 50 konteynerin tamamı görülmekte iken konşimento numarası yerine 01, 02 gibi rakamlar yazılması halinde her konteynerin tek tek sorgulanması gerekmektedir.)

Konunun önemine binaen ilgili birimlere/derneğiniz üyelerine bildirilmesini arz/rica ederim.

Yılmaz DOKUMACI
Gümrük Müdürü

DAĞITIM:
-Gümrük Muhafaza Bölge Amirliğine
-Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
-Deniz Ticaret Odasına
-Mersin Nakliyeciler Derneğine
-MİP Mersin Liman İşletmesine