Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

0
322

Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar – 2015/8188 (05.11.2015 t. 29523 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2015/8188

Ekli “Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 28/7/2015 tarihli ve 96960 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve  2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/10/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ÇELİK TEL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA
KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, çelik telleri üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından ithal edilmek üzere, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyamn ithalatında, karşılarında gösterilen miktarlarda ilave gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Birim Miktarı İlave Gümrük Vergisi (%)
7217.10.50.00.12 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar Ton 6.000 %0
7217.10.50.00.13 Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar
7217.10.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7217.20.50.00.12 Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar
7217.20.50.00.13 Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar
7217.20.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler

Uygulama

MADDE 2- (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı tabloda gösterilen ilave gümrük vergisi, bunun dışmda yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergileri uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar, 30/6/2016 (30/6/2016 dâhil) tarihine kadar geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.