Jet Yakıtının Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerinin Gerçekleştirileceği Gümrük Müdürlükleri

0
376
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.11.2015 tarihli 11611642 sayılı yazısı (Jet yakıtının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin gerçekleştirileceği gümrük müdürlükleri)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :21558579/166.02[GGM-04]
Konu :Jet Yakıtı
10.11.2015 / 11611642
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :02.11.2005 tarihli ve 28126 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin gerçekleştirilebileceği gümrük idareleri 30/10/2012 tarihli ve 28452 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 99 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin üçüncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenmiştir. Bu çerçevede, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri; Antalya, Tekirdağ, İsdemir, İskenderun, Hopa, Giresun, Trabzon, Derince, Körfez Petrokimya, Aliağa, Beylikdüzü, Mersin Akaryakıt, Botaş, Samsun ve Gemlik Gümrük Müdürlüklerinden yapılabilmektedir.

Diğer taraftan, aynı maddenin ikinci fıkrasında ise:

“(2) Jet yakıtının;

a) İhrakiye teslimi lisans sahiplerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen ihrakiye teslim lisanslarının, Özel Hükümler Bölümü “Pazarlama Projeksiyonu” başlığı “İthalatı Yapılacak Akaryakıtın Türü” alt başlığında “Jet yakıtı” ibaresinin bulunması ve pazarlama projeksiyonuyla uyumlu olması,

b) Söz konusu yakıtın uçaklara verilmesi,

kaydıyla serbest dolaşıma giriş işlemlerinin havalimanlarında yetkili gümrük idareleri tarafından yapılması gerekmektedir.”

hükümlerine yer vermiştir.

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, yukarıda belirtilen tebliğ hükümlerinin bazı gümrük idarelerince; ‘jet yakıtının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tebliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yetkilendirilen gümrük idarelerinde yapılamayacağı, söz konusu eşyanın sadece havalimanlarında yetkili gümrük idarelerinde serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabileceği’ şeklinde yorumlandığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, jet yakıtının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin havalimanlarında yetkili gümrük müdürlüklerince de yapılabileceği hususu 16.06.2005 tarih ve 25847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (mülga) 37 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) üçüncü maddesinde yer alan “Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” hükmüne dayanarak bir örneği ekte gönderilen ilgi (a)’da kayıtlı yazımızda belirtilmiştir. Bahsi geçen husus daha sonra 30.10.2012 tarihli ve 28452 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 99 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin üçüncü maddesin ikinci fıkrasına derc edilmiştir.

Bu çerçevede, jet yakıtının havalimanlarında yetkili gümrük idarelerince de serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabileceğine dair hüküm, jet yakıtı için ihtisas gümrüğü uygulamasının kapsamını daraltmaktan ziyade genişletmek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Bu itibarla, jet yakıtının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin 30.10.2012 tarihli ve 28452 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 99 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin üçüncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan gümrük idarelerinden gerçekleştirilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükler