Sonradan Kontrelde Adres Bilgisi Güncelleme Duyurusu

0
299

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünun

04.11.2015 tarih 49970238/180.99 sayılı yazısı

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 25.03.2014 tarih 2014/1 ve 04.02.2015 tarih 2015/1 sayılı genelgeleri gereğince yurt dışı Gümrük İdarelerince Bölge Müdürlüklerine intikal ettirilen dış ticaret belgelerinin sonradan kontrol taleplerinin Bölge Müdürlüklerince yürütüldüğü, bu durumda talep edilen, eşyanın serbest dolaşım ve menşeine ilişkin teşvik edici bilgi ve belgeleri söz konusu genelgenin “IV. İhracatta Düzenlenmiş Olan Belgelerin Sonradan Kontrolü” başlığının 8. maddesi gereği onaylayan kişi, kurum, kuruluş ve firma nezdinde girişimde bulunmak suretiyle temin ettiklerinden, bağlantıları olan Gümrük İdarelerince ilgili firmalara yapılan söz konusu bilgi ve belgelerin temini ile alakalı tebligatların firmaların adres bilgilerinin güncel olmamasından dolayı iade edildiği ve aynı firma adına yeniden tebligat yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığının anlaşıldığı belirtilmektedir.

Bu durumda, 10 aylık süre içerisinde talepte bulunan ülkeye sonradan kontrol sonucunun iletilmesi gerektiğinden, gerek firma adreslerinin güncel olmamasından dolayı tebligatların firmalara ulaşmaması, gerek tebligat yapılmış olsa bile ilgili firmalardan talep edilen bilgi ve belgelerin İdarelerine ibraz edilmemesinden dolayı, gecikmenin idarelerine zaman kaybına, ilave iş yüküne ve yurt dışı Gümrük idarelerine zamanında iletilemeyen sonradan kontrol sonuçlarına ya da “olumsuz cevaplar” verilmesi neticesi aynı firmalar adına düzenlenen diğer dolaşım belgelerinin de sonradan kontrol amacıyla gönderilmesi neticesi ihracatçı firmalarımızın mağdur olmasına neden olduğunun anlaşıldığı, bu bahisle de ihracatçı firmalarımızın mağduriyetinin önlenmesini teminen;”gümrük idarelerine bildirilen firma adreslerinin güncel tutulması ve gümrük idarelerimizce bu kapsamda yapılan tebligatlara süresi içinde cevap verilmesi hususu ile talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak ibraz edilmesi ” gerekmektedir.