Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği

0
726
Gümrükler Genel Müdürlüğünün Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği konulu yazısı

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı: 72093537-010.05
Konu: Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği
DAĞITIM YERLERİNE

29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde 25.07.2015 tarihinde, aynı Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendinde 13.10.2015 tarihinde yapılan değişiklikle Türkiye gümrük bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilecek süre iki yıla (730 gün) çıkarılmıştır.

Bu çerçevede, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları değiştirilmiş, Tebliğe geçici 2 inci madde eklenmiştir.

Yapılan Tebliğ değişikliği ile taşıtlara verilecek sürenin kişinin yurtta kalma süresinden uzun olamayacağı, düzenleme öncesinde geçici ithali gerçekleştirilen taşıtlardan; izin süreleri devam edenlerin bu sürelerinin 730 güne tamamlanacağı, süresi içinde yurtdışına çıkarılmaması nedeniyle cezalı duruma düşenlerin sürelerinin ceza uygulanmaksızın uzatılacağı, sürelerin tamamı kullanılmadan yurtdışına çıkarılan taşıtların tekrar Türkiye’ye girişinde izin sürelerinin yeni düzenlemeye göre hesaplanacağı hükme bağlanmıştır.

Yeni düzenlemeyle birlikte uygulamada yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi açısından aşağıda yer alan hususlara azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

1. Taşıtın Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik bir kişi adına ve bu bölge dışındaki ikamet yerinde tescil edilmiş olması ya da Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olduğunun belgelendirilmesi gerekmektedir.

Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişi olağan durumda Türkiye gümrük bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişi ya da Türkiye gümrük bölgesi dışında kayıtlı işyeri bulunan tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Yerleşim yeri ise kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru 365 gün içerisinde en az 185 gün yaşadığı yerdir. Bu nedenle taşıt programına kayıt yapılmadan taşıtı ile beraber ülkemize giriş yapacak kişinin son 365 gün içerisinde 185 gün yurtdışında kalıp kalmadığı EGM Yolcu Sorgulama Programından kontrol edilir.

2. Taşıtın mülkiyet sahibi dışında olan başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi durumunda hem vekâleten taşıtı getiren hem de araç sahibinin Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik olma durumu EGM yolcu programından kontrol edilir. Her ikisinin de şartı sağlaması durumunda taşıtın girişine izin verilir.

3. Yabancı uyruklu kişilerin (mavi kart hamili olanlar hariç) taşıtlarına verilecek süre bu kişilerin Türkiye’de kalma süresinden uzun olamaz. 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki sürenin yeniden belirlenmesine ilişkin 2011/2306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre yabancı ülke vatandaşları Türkiye’de 180 gün içerisinde toplam 90 gün süre ile kalabilir. Bu nedenle turistik kolaylıklar kapsamında yabancı uyruklu kişinin taşıtına 180 gün içerisinde en fazla 90 günlük süre verilir.

4. Türkiye’de oturma izni bulunan yabancı uyrukluların taşıtlarına verilecek süre ikamet tezkeresinde belirtilen süre kadar uzatılır. Bu süre yirmidört aydan uzun olamaz.

Örneğin 15.11.2015 tarihinde süre uzatımı için başvuran ve oturma izni bulunan yabancı ülke vatandaşının ikamet tezkeresinde 30.03.2016 tarihine kadar oturma izninin bulunduğu belirtilmekteyse kişinin taşıtına verilen süre 30.03.2016 tarihine kadar uzatılır.

5. Bahsi geçen Bakanlar Kurulu Kararlarının yayım tarihlerinde Türkiye’de mevcut ve yurtta kalma süreleri bulunan taşıtlar hakkında Tebliğin geçici 2 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

Örneğin 01.07.2015 tarihinde ülkemize giriş yapmış olan taşıta turistik kolaylıklar kapsamında 180 gün süre verilmiş ise süre uzatımı yapılırken taşıtın giriş yaptığı 01.07.2015 tarihi esas alınır ve son çıkış tarihi program üzerinden 30.06.2017 olarak düzeltilir.

6. Bahsi geçen Bakanlar Kurulu Kararlarının yayım tarihlerinden önce sürelerini tamamlamadan yurtdışına çıkış yapıp sonrasında geri dönen kişi ve taşıtlardan;

a) Çıkış ile giriş tarihleri arasında ki süre 185 günü geçmemişse, bunlara Tebliğin 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca arta kalan süre (730 gün dikkate alınarak) verilir.

01.05.2015 tarihinde Türkiye gümrük bölgesine taşıtıyla beraber ilk defa gelen kişinin taşıtına 6 ay süre verildiği varsayıldığında; bu taşıt 3 ay kalarak 01.08.2015 tarihinde yurtdışına çıkıp, 01.11.2015 tarihinde Türkiye gümrük bölgesine tekrar geldiğinde, kişi bu sürede başka bir araç getirmemiş ve Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik ise bu taşıta arta kalan 21 ay süre verilir.

Söz konusu örnekte kişi 01.10.2015 ila 30.10.2015 tarih aralığında başka bir araçla Türkiye’de bulunmuş ise bu defa kişinin Türkiye’de araçla kaldığı 4 aylık süre dikkate alınarak arta kalan 20 aylık süre verilir.

b) Çıkış ile giriş tarihleri arasında ki süre 185 günü geçmişse, bunlara Tebliğin 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca 730 gün süre verilir.

01.10.2014 tarihinde Türkiye gümrük bölgesine taşıtıyla beraber ilk defa gelen kişinin taşıtına 6 ay süre verildiği varsayıldığında; bu taşıt 5 ay kalarak 01.03.2015 tarihinde yurtdışına çıkıp, 01.11.2015 tarihinde Türkiye gümrük bölgesine tekrar geldiğinde, hak sahibi bu sürede başka bir araç getirmemiş ve Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik ise bu taşıt son giriş tarihinden itibaren Türkiye gümrük bölgesinde 730 gün süreyle kalabilir.

Söz konusu örnekte kişi 01.09.2015 ila 15.09.2015 tarih aralığında aynı yada farklı bir araçla Türkiye’de bulunmuş ise bu defa süre hesabı (a) bendine göre yapılır.

7. Bahsi geçen Bakanlar Kurulu Kararlarının yayım tarihlerinden önce sürelerini tamamlayarak yurtdışına çıkış yapan taşıt ve kişiler hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca işlem yapılır.

01.04.2015 tarihinde ilk defa Türkiye gümrük bölgesine gelen kişi ve taşıta 6 ay süre verildiği ve taşıtın 6 ay kalarak 28.09.2015 tarihinde yurtdışına çıkış yaptığı varsayıldığında; aynı kişi tarafından 01.11.2015 tarihinde Türkiye gümrük bölgesine tekrar taşıt getirilirse taşıtın girişine izin verilmez. Aynı kişi 31.03.2016 tarihinden önce Türkiye’ye taşıt getiremez.

8. Tebliğin geçici 2 nci maddesi uyarınca bahsi geçen Bakanlar Kurulu Kararlarının yayım tarihlerinden önce sürelerini tamamlamasına rağmen yurtdışına çıkış yapmayan taşıtların süreleri 730 güne tamamlanır.

01.01.2015 tarihinde ilk defa Türkiye gümrük bölgesine gelen taşıta 6 ay süre verildiği varsayıldığında; bu taşıt süresi içerisinde yurtdışına çıkmayıp cezalı duruma düşmüşse taşıtın süresi 730 güne tamamlanarak program üzerinden son çıkış tarihi 11.12.2016 olarak düzeltilir.

9. Sürelerin tamamı kullanılmadan yurtdışına çıkarılan taşıtların tekrar Türkiye’ye girişinde hak sahiplerinin Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik olma şartını sağlaması gerekmektedir. EGM Yolcu Sorgulama Programından geriye dönük 365 güne bakılarak şahsın 185 gün yurtdışında bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda söz konusu şartı taşımayan kişilerin taşıtlarına geçici ithalat izni verilmez.

01.01.2015 tarihinde taşıtıyla ülkemize giriş yapan yurtdışından emekli kişiye bir yıl süre verildiği varsayıldığında; bu taşıt 10 ay kalarak 01.11.2015 tarihinde yurtdışına çıkıp, 15.11.2015 tarihinde Türkiye gümrük bölgesine tekrar geldiğinde, bu taşıtın 14 aylık süresi bulunmasına rağmen kişi yurtdışında yerleşik olma şartını kaybettiğinden taşıtın Türkiye’ye girişine izin verilmez. Diğer taraftan örnekte yer alan taşıt mülkiyet devrini alan Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik başka bir kişi tarafından 730 gün süreyle veya şartları sağlayan vekalet sahibi başka bir kişi tarafından 14 ay süreyle getirilebilir.

10. Tebliğ eki taahhütname ile gümrük idarelerinden izin almadan yurtdışına çıkan kişilerin araçları için programa ihbar kaydı konularak haklı sebepleri bulunmayan kişiler hakkında Gümrük Kanunun 238 inci maddesi uyarınca işlem yapılır.

11. Yapılan denetimler sırasında taşıtları rejim hükümlerine aykırı olarak kullanan, kullandıran, satan ve devreden kişiler hakkında ayrı ayrı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca işlem yapılır.

12. Gümrük idaresine başvurarak süre uzatım talepleri programda hak sahibi olan kişiler tarafından bizzat veya noterden alınmış vekaletnameye istinaden doğrudan veya dolaylı temsilcisi tarafından yapılır. Vekaletnameyle yapılan taleplerde hak sahibinin Türkiye’de bulunup bunmadığı EGM yolcu programından kontrol edilir. Tebliğin geçici 2 nci maddesi uyarınca süresi içinde süre uzatım talebinde bulunmayan kişiler hakkında Tebliğin 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrası uygulanarak işlem yapılır.

13. Tebliğin 29 uncu maddesi kapsamında vekaletle yurtdışına çıkarılacak taşıtların haklı sebepler haricinde devir işlemleri son 15 gün içerisinde yapılır.

01.11.2015 tarihinde yabancı uyruklu bir kişi tarafından Türkiye gümrük bölgesine getirilen taşıta 90 gün süre verildiği varsayıldığında; taşıtın vekaletle yurtdışına çıkarılmasına ilişkin devir işlemleri 15.01.2016 ila 30.01.2016 tarih aralığında yapılır. Devralan kişi adına oluşturulan giriş kaydında taşıta 30.01.2016 tarihine kadar süre verilir.

14. Şirketler adına kayıtlı taşıtlar ancak şirket çalışanları veya ortakları tarafından getirilebilir. Devir işlemleri sadece bu kişilere yapılabilir.

15. Tebliğ uyarınca taşıt kaşesi süre sonu belirtilerek pasaporta işlenir.

16. İzin süresinin bitimine müteakip 3 (üç) aylık süre içinde yurtdışı edilen taşıtlar hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241/5-b maddesi uyarınca işlem yapılır.

17. Taşıt Takip Programı üzerinden yapılan kontroller kişilerin ad, soyad ve doğum tarihine göre gerçekleştirildiğinden bu bilgilerin sisteme girişinde gerekli hassasiyet gösterilir. Ayrıca vekaleten getirilen taşıtların sahiplerinin isimleri ile varsa pasaport numaraları programa kaydedilir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine