Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar – 2016/8435 (26.02.2016 t. 29636 s. R.G.)

0
326
Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar – 2016/8435 (26.02.2016 t. 29636 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2016/8435

Ekli “Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 28/12/2015 tarihli ve 138292 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ve 22 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/1/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BAZI KİMYASALLARIN VE ELEKTRONİK EŞYANIN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) Ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 2016 yılında uygulanmak üzere, aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştır.

(2) Tanımı belirtilen eşyanın GTP’sinde yapılacak değişiklikler tebliğ ile duyurulur.

Uygulama

MADDE 2- (1) 1 inci maddede tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı eşya kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Karârı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan tebliğ veya tebliğler ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TABLO

No G.T.P Eşyanın Tanımı Birim Miktarı Gümrük Vergisi %
1 2811.19.80.90.19 Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2) Ton 2.000 0
2 2905.31 Etilen Glikol (Etandiol) Ton 230.000 0
3 2916.12.00.00.13 Butil Akrilat Ton 65.000 0
4 2915.32 Vinil Asetat Ton 67.000 0
5 2926.10 Akrilonitril Ton 75.000 0
6 3806.10 Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri Ton 40.000 0
7 3815.90.90 Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör Ton 450 0
8 3902.10 Yalnız aşağıdaki özellikleri içeren Polipropilen;- ISO 527 testine göre “Çekme Modülü” değeri 1525 MPA (megapascal) veya daha fazla fakat 1575 MPA’dan fazla olmayan,

– ISO 75-2 testine göre “Isıl Deformasyon Sıcaklık” değeri 85 °C veya daha fazla fakat 90 “C’den fazla olmayan,

– ISO 179/1 eA testine göre “Charpy Çentikli darbe Dayanım (23 °C’de)” değeri 3,5 kJ/m2 veya daha fazla fakat 4 kJ/m2’den fazla olmayan,

– ISO 1133 testine göre “Akışkanlık İndeks değeri 11 gram/lOdakika veya daha fazla fakat 13 gram/10 dakikadan fazla olmayan

Ton 7.500 0
9 3903.30 Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren;- Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş),

– Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş),

– 220 °C ‘de 10 kg’mmm erime akış hızı lOg/lOdk veya daha fazla fakat 21 g/l Odk’ dan az olan (ISO 113 3 e göre belirlenmiş),

– Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş;

*“L” değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94’e eşit veya daha az olmalı,

*“a” değeri -006’ya eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha az olmalı,

*“b” değeri -0,62’ye eşit veya daha fazla ve -1,82’ye eşit veya daha az olmalıdır –

akrilonitril butadien stiren kopolimeri.

Ton 4.000 0
10 8414.30.81.90.00 Rotatif (rotarv) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kutlanan, klimaların üretimine mahsus olan. Adet 450.000 0
|11 8529.90.92.0. 00veya

9405.40.39.0. 00

Yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı: Prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a). Adet 40.000.000 0

(a): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.