Gelir İdaresi Başkanlığının 24.02.2016 tarihli ve 290 sayılı yazısı (Yem ve Gübrelerde Katma Değer Vergisi istisnası hk.)

0
749
Gelir İdaresi Başkanlığının 24.02.2016 tarihli ve 290 sayılı yazısı (Yem ve Gübrelerde Katma Değer Vergisi istisnası hk.)

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı: 21152195-130[99-2016-04.1811]- 290
Konu: Katma Değer Vergisi istisnası                                                                                                  24 Şubat 2016

İZMİR GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere; katma değer vergisi (KDV) oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

2015/8353 sayılı BKK’na istinaden, 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye;

19- Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),

20- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi.”

ibareleri eklenmiş olup, aynı karara ekli (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 23 üncü sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

Daha sonra, 10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi ile;

“ı) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dâhil) teslimi,”

ifadesi 3065 sayılı KDV Kanununun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına eklenerek söz konusu ürünlerin yurt içi teslimi ve yurt dışından ithali katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Öte yandan; Başkanlığımıza yapılan müracaatlarda, konuya ilişkin olarak gümrük müdürlüklerince tereddüt yaşandığı ve mükelleflerden istisna belgesi talep edildiği anlaşılmış olup, mevcut yasal düzenlemede istisna belgesi aranacağı yönünde bir belirleme bulunmamaktadır.

Bu nedenle yukarıda tanımlamaları yapılan ürünlerin ithalinde; 01.01.2016 tarihi ile 10.02.2016 tarihleri arasında %1 oranında katma değer vergisi hesaplanması, 10.02.2016 tarihi iden itibaren ise KDV Kanunu 13/1-ı maddesine göre katma değer vergisi istisnası uygulanması gerekmektedir.

Müdürlüğünüz bünyesinde yer alan birimlerce yapılacak işlemlerde bu doğrultuda işlem yapılması hususunu arz ederim.

Mürşit KILIÇ
Vergi Dairesi Başkanı a.
Gelir İdaresi Grup Müdürü