Dahilde İşleme Rejimi Mevzuat Değişikliği

0
317

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 23.05.2016 tarihli yazıda; İhracat:2016/5 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İhracat:2016/6 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20/05/2016 tarihli ve 29717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden bahisle,

Bahse konu mevzuat değişiklikleri uyarınca; firmaların, dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki Ek-3’te belirtilen bilgi ve belgeleri Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen ilgili bölge müdürlüğüne, dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki Ek-4’te belirtilen bilgi ve belgeleri ilgili gümrük idaresine sunmalarının zorunlu olduğu,

Söz konusu işlemlerin süresi içerisinde yerine getirilmesinin firma sorumluluğunda olduğu; bu süreler zarfında firmalara ayrıca yazılı olarak bildirimde bulunulmayacağı,

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin bilgi ve belgelerin Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 37 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerde eksikliğin tespiti halinde, bu eksikliklerin 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere ilgili bölge müdürlüğü/gümrük idaresi tarafından firmaya bildirileceği; benzer şekilde, 13/04/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar hükümleri uyarınca re’sen kapama işlemi geri alınan veya durdurulan DİİB’lerin kapatılabilmesi için tamamlanması gereken eksikliklerin 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere ilgili bölge müdürlüğü tarafından firmaya bildirileceği; bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması durumunda, ihracat taahhüdünün mevcut bilgi ve belgelerle, Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 45 inci maddesi de dikkate alınarak kapatılacağı

bildirilmektedir.

KAYNAK: http://www.iib.org.tr