Antrepolarda Teminat İşlemleri

0
769

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :40216608-157.01

Konu :Antrepolarda Teminat İşlemleri

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, akaryakıt antrepolarına konulan eşyadan alınan teminat işlemlerinde sorunlar yaşandığı, transit akaryakıt ve petrol ürünlerinin konulduğu akaryakıt antrepolarında işleticilerin eşyaya ait vergilere ilişkin gerekli teminatın temininde sıkıntılar yaşadığı, teminatlardan kaynaklanan maliyet artışı sebebiyle çevre ülkelerdeki tesisler ile rekabet edilemez duruma gelindiği, netice olarak ülkemiz açısından döviz kazandırıcı bir ticari faaliyetin sekteye uğrayabileceği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 uncu maddesinde yer alan;” Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan; izin süreleri, teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları ile beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve tereddütleri incelemek suretiyle gidermeye Müsteşarlığın önerisi ile bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir.” ve ” 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın “Kısmi Teminat Uygulanacak Haller”e ilişkin 116/1-b maddesinde yer alan ” Kanunun 98 inci maddesi hükmü uyarınca Kanuna göre aranacak gümrük vergileri ile para cezası ve İthalat Rejimi Kararına göre aranacak fon haklarını korumak üzere antrepo işletme izni verilenlerden alınacak teminat tutarlarını belirlemeye ve alınacak teminat tutarını ithalat vergiler tutarının %10’una kadar indirmeye Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yetkilidir.” hükümleri çerçevesinde,

Bakanlık Makamının 07.06.2016 tarihli, 15998864 sayılı Olur’ları ile, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin dördüncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan eşyanın (ihrakiye dahil), sadece transit olarak verilmek üzere depolandığı akaryakıt antrepolarında antrepo işleticilerince, depolanan eşya miktarından bağımsız ve sabit olarak 2.000.000 Avro teminat verilmesi; ayrıca bu sabit teminata ilave olarak, antrepoya alınan eşyaya ilişkin işletici ya da kullanıcıdan alınacak teminatın eşyaya ait Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi dahil gümrük vergileri ile diğer mali yükümlülükler toplamının %10’u olarak alınması,

Bu teminat uygulamasından yararlanan antrepolarda depolanan eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına izin verilmemesi ve Bakanlık Makamının “Antrepolarda Teminat İşlemleri” konulu 26.12.2013 tarih ve 2013/127 sayılı Onayının yürürlükten kaldırılması, Diğer yandan, bu teminat uygulamasından yararlanmak istenilmemesi halinde işlemlerin genel hükümlere göre tekemmül ettirilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a. Genel Müdür V.

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri