4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 241 inci Maddesi Hk.

0
506

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

İhracat Genel Müdürlüğü

İlgi:18/04/2014 tarihli ve 85145170 – 120003132 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Kararında değişiklik yapan 28/2/2014 tarihli ve 2014/6197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulamalar konusundaki açıklamalarımız ilgide kayıtlı yazı ile tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine gönderilmiştir.

Mezkur yazının 2005/8391 sayılı Kararın 22 nci maddesine müteallik açıklamalar kısmında, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) sahibi firmaların öncelikle mer’i DİR mevzuatında yer alan süre uzatımına ilişkin imkanlardan yararlanmasını müteakip Gümrük Kanununun 241 inci maddesi çerçevesinde belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde belirtilen işlemleri gerçekleştirmesi gerektiği belirtilmektedir. Bahse konu 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin, belge süresi sonundan sonra gerçekleştirilen işlemler olduğu, bu sebeple mer’i DİR mevzuatında yer alan süre uzatımı için mesnet teşkil etmeyeceği, bu 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde işlem gerçekleştirilmesini müteakip mer’i DİR mevzuatında yer alan süre uzatımına ilişkin herhangi bir imkandan yararlanılmasının mümkün bulunmadığı da ifade edilmektedir.

Bu minvalde, firmaların öncelikle DİR Kararında ve bu Karara istinaden yayımlanan İhracat: 2006/12 sayılı DİR Tebliğinde yer alan süre uzatımı ve ek süre imkanlarından yararlanmaları beklenmekte olup, söz konusu tüm süre imkanları tükendiğinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi hükmünün çalıştırılması gerekmektedir.

Ancak, Bakanlığımıza vaki muhtelif müracaatlardan; daha evvel defaten uyarılmasına rağmen, belge süresi sona eren firmaların öncelikle 4458 sayılı Kanunun 241 inci maddesi kapsamında usulsüzlük cezası ödemek suretiyle işlemlerini gerçekleştirmekte oldukları ve aslında belge kapsamında Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin tatbikinden önce kullanmaları gereken DİR mevzuatındaki ek süre imkanlarından daha sonra faydalanmaya çalıştıkları gözlemlenmektedir.

Bu bağlamda, ihracatçı firmalarımızın, DİR mevzuatında yer alan ilave süre imkanlarını da kullanabilmelerini teminen, sadece ihracat beyannameleri için ekte yer alan Taahhütname ile Bölge Müdürlüklerine başvurabilmeleri; bu çerçevede, Gümrük Kanununun 241 inci maddesi kapsamında firmalar adına işlem gören gümrük beyannameleri ve/veya gümrük beyanname kalemlerinin sistemden silinmesi ve DİR Otomasyon uygulamasındaki “Belge Açıklamaları” bölümüne söz konusu beyannamelerin/beyanname kalemlerinin DİİB ihracat taahhüt hesabının kapatılmasına ilişkin işlemlerde kullanılmayacağına dair şerhin düşülmesi, uygun görülmüştür.

Böylece, hem firmaların mevzuatta yer alan ek süre imkanlarından bilinçsiz yararlanmalarının firmalar aleyhine sonuç doğurmasının engellenmesi hem de Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin mükerrer tatbik edilmesinin önlenmesi ve uygulamanın kolaylaştırılması bakımından; belge süre sonundan sonra Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen süreler zarfında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinin dahilde işleme rejimi çerçevesinde bir sonuç doğurmayacak şekilde iptal edilmesi ve belgeye mer’i mevzuatta öngörülen ek sürelerin tanınabilmesi imkanı getirilmiştir. Firmaların, 4458 sayılı Kanunun 241 inci maddesi kapsamı haricinde mevzuattan kaynaklanan belge sürelerini kullandıktan sonra da, söz konusu madde hükmüne istinaden kendilerine tanınan bir aylık ve iki aylık süreler içerisinde işlemlerini tamamlayabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Özgür Volkan AĞAR

Bakan a.

Genel Müdür V