Zeytin Hasat Makinesinin KDV oranı

0
1134

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 50169878-200.03-ET4731 10/03/2016

Konu : Zeytin Hasat Makinesinin KDV oranı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 31/12/2015 tarihli ve 85593407-622.01- 12811915 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 84.33 tarife pozisyonunda yer aldığı belirtilen “elektrik motorlu zeytin hasat makinasınm” 12 10.2014 tarihli ve 29143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) ile TGTC’nin 84.67 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı, bu değişildik nedeniyle, söz konusu eşyaya uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 2008/13234 sayılı BKK ile 09.02.2008 tarihinde KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin B bölümüne TGTC’deki bazı GTİP numaralan 28 inci sıra olarak ilave edilmiştir.

Bu tarihten itibaren 28 inci sıra kapsamında yer alan eşyalar için % 8 oranında KDV uygulanmaktadır. Dolayısıyla yazınıza konu edilen zeytin hasat makinesinin 09.02.2008 tarihi itibariyle sözü edilen sıra kapsamında olması şartıyla bu tarihten itibaren % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, bu ürünün tarife pozisyonunda daha sonra 17 Sen No.lu Gümrük Genel Tebliğiyle yapılan değişiklik, 2008/13234 sayılı BKK ile yapılan düzenlemeyi yani Bakanlar Kurulu iradesini etkilememektedir.

Bu sebeple, Bakanlar Kurulunca aksine bir düzenleme yapılıncaya kadar zeytin hasat makinesinin, TGTC’nin hangi GTİP numarasında olduğuna bakılmaksızın, söz konusu 28 inci sıra kapsamında değerlendirilmeye devam edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Mehmet ARABACI

Bakan a.

Gelir İdaresi Daire Başkanı