Ticari Fuar İçin Muafen İthal Edilen Eşya

0
483

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :18723479-153.07

Konu :Ticari Fuar İçin Muafen İthal Edilen Eşya Hakkında

19.08.2016 / 18215196

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza son dönemde intikal eden olaylardan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Türkiye Gümrük Bölgesine ticari fuar münasebetiyle tüketilmek üzere getirilen eşyanın ithalatında birtakım sıkıntılar yaşandığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 89/1-a sayılı maddesi uyarınca, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında üretilmiş olan, bir ticari fuar veya benzeri bir olay münasebetiyle getirilecek olan her türlü eşyanın temsil edici özelliklerini taşıyan küçük miktardaki numunelere, aynı Karar’ın 90/1’inci maddesinde öngörülen şartları taşıması halinde, muafiyet tanınmaktadır. Karar’ın 90/1 sayılı maddesinde ise, söz konusu küçük miktardaki numunelerin, yabancı ülkelerden ücretsiz olarak gönderilmesi veya serbest dolaşıma sokulan eşya ile birlikte gelmesi, halka ücretsiz olarak dağıtılmak üzere gönderilmesi ve kişilerin kullanım veya tüketimine mahsus olması, birim değerinin düşük olması ve reklam eşyası olarak kabul edilebilecek nitelikte bulunması, kolaylıkla pazarlanabilir olmaması ve paketlenmiş ise aynı malın piyasada mevcut en küçük biriminden daha küçük miktarını içermesi ve paketlenmemiş yiyecek ve içecekler için dağıtım yerinde anında tüketilebilir nitelikte bulunması şartlarını taşıması gerektiği hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu Karar’ın 112’nci maddesi, “Bu Kısım hükümlerinin uygulanmasında diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmaz” hükmünü amir olup, mezkur maddede yer alan kısım hükümleri anılan Karar’ın 45 ilâ 112’nci maddelerini kapsamaktadır.

Bu çerçevede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Türkiye Gümrük Bölgesine ticari bir fuar veya benzeri bir olay münasebetiyle ve tüketilmek amacıyla getirilen eşyanın ithalatında yukarıda geçen mevzuat hükümlerine göre hareket edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri