Tehlikesiz Atıkların İhracatında çevre uygunluğunun Tek Pencere Referans Numarası ile yapılması

0
727
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.09.2016 tarihli ve 18479738 sayılı yazısı (Tehlikesiz Atıkların İhracatında çevre uygunluğunun Tek Pencere Referans Numarası ile yapılması hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

ACELE

Sayı : 52707093-170.01.01

Konu : Tehlikesiz Atık İhracatı

01.09.2016 / 18479738
DAĞITIM YERLERİNE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan 24.08.2016 tarihli, 08055643 sayılı yazı ilişikte gönderilmiş olup anılan yazıda; tehlikesiz atıkların ihracatında Bakanlıkları izninin aranması ve Bakanlıkları tarafından sisteme girilerek oluşturulan “Tek Pencere Referans Numarası” olmadan işlem yapılmaması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ahmet ATASORKUN
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek: Tehlikesiz Atık İhracatı

DAĞITIM:
Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Evrak Birimi
Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Evrak Birimi
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Sayı : 18330076-155.02-
Konu : Tehlikesiz Atık İhracatı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Bilindiği üzere “İhracatı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliği (İhracat 96/31) Ek-2 sayılı ihracatı ön izne bağlı mallar listesi liste sıra no 4” kapsamındaki malların ihracatı, Bakanlığımız ön iznine tabidir.

Bu çerçevede söz konusu atıkların ihracatına ilişkin iş ve işlemler ülkemizin de taraf olduğu uluslararası Basel Sözleşmesi hükümleri ve 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir.

Tehlikeli atıkların ihracatı notifikasyona tabi olup ithalatçı ülke ve varsa transit ülke yetkili otoritelerinin onayı sonrasında ihracatına Bakanlığımızca izin verilmektedir. Tehlikesiz atıkların ihracatı ise Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 23 üncü Maddesi kapsamında yürütülmektedir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 23 üncü Maddesi 2 inci fıkrası ile “Tehlikesiz atıkların; a) AB ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein’a ihracatında Bakanlıkça belge düzenlenmez, ihracat işlemi başlamadan Bakanlığa bilgi verilir ve kayıt altına alınır, b) AB ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein haricindeki ülkelere ihracatında ilgili ülkenin yetkili otoritesinden izin alınarak Bakanlığa başvuru yapılır. Bakanlıktan onay alınmaksızın ihracat işlemi yapılamaz. ” hükmü getirilmiştir.

Ayrıca 03.03.2016 tarihinden itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “Tek Pencere Sistemi-ÇŞB” konulu Genelgesi (2016/8) ile de, tehlikesiz atık ihracat izni “Gümrük Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması” kapsamına alınmış olup Bakanlığımız izni, sistem aracılığı ile Gümrük Müdürlüklerince görülmektedir.

Diğer taraftan Atık Yönetimi Yönetmeliği yayımlanmadan önce tehlikesiz atık ihracatına yönelik yasal bir düzenlemenin olmaması nedeniyle bazı tehlikesiz atıkların ihracatında Bakanlığımızdan belge aranmaması öngörülmüştür

Bu çerçevede 04.09.2009 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.04.00.05.149.02/14849 sayılı ve 06.05.2014 tarihli ve 18330076-155.02/6718 sayılı yazılarımızla, yazı ekinde yer alan listede GTİP numaraları verilen tehlikesiz atıklar için Bakanlığımızdan herhangi bir belge aranmaksızın ihracat işleminin yapılması uygun bulunmuştur.

02.04.2015 tarihi itibariyle ise, söz konusu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılmaktadır. Ancak halen bazı gümrüklerde yukarıda ifade edilen belge aranmaksızın işlem yapılmasına ilişkin yazılarımızın uygulandığına dair duyumlar Bakanlığımıza ulaşmaktadır.

Bu çerçevede tehlikesiz atıkların ihracatında Bakanlığımız izninin aranması ve Bakanlığımız tarafından sisteme girilerek oluşturulan “Tek Pencere Referans Numarası” olmadan işlem yapılmaması ve gümrük bölge müdürlüklerinin bu doğrultuda talimatlandırılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

M. Mustafa SATILMIŞ
Bakan a.
Genel Müdür