İhracatta Kıymet Araştırması 2016/14 Sayılı Genelge

0
1380

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-010.06.02

Konu : İhracatta Kıymet Araştırması

14.10.2016 / 19396634

GENELGE

(2016/14)

İhracat kıymet araştırmaları ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur:

1- İhraç eşyasının beyan edilen kıymetinin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olması durumunda, ihracata ve beyanname kapatma işlemlerine engel olunmadan, ilgili gümrük idaresince yapılacak ön inceleme veya araştırma sonucunda, ihraç eşyasının kıymeti ile ilgili tereddüdü haklı kılacak gerekçelerin tespiti halinde konunun ilgili Gümrük ve Ticaret

Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesi,

2- Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce yapılacak incelemede;

a) Bölge Müdürlüğü bağlantılarında gerçekleşen ihracat işlemleri üzerinden sorgu yapılması, gerekirse ilgili ihracatçı birliği görüşünün alınması, yapılan değerlendirme sonucunda kıymet araştırmasına gidilmesi yönünde yeterli kanaat elde edilememesi durumunda yükümlü tarafından beyan edilen kıymet dikkate alınarak işlemlerin sonuçlandırılması,

b) Yapılacak değerlendirme sonucunda, kıymetin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olduğuna ilişkin kanaat oluşması ve gerekli görülmesi halinde, Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılamayan kıymet araştırması taleplerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilmesi, Gümrükler Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme sonrasında mali mevzuat açısından incelenmek üzere Maliye Bakanlığı’na gönderilmesi,

c) Maliye Bakanlığınca yapılan incelemede ihraç eşyasının beyan edilen gümrük kıymetinin ihracatçının mali kayıtlarına uygun olmadığı yönünde tespit yapılması halinde, söz konusu tespite göre gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması ve ilgili ihracatçı birliğine bilgi verilmesi,

3- Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gümrük idarelerince başlatılmış ancak henüz sonuçlandırılmamış kıymet araştırmalarının 20.12.2011 tarih ve 2011/49 sayılı Genelge hükümleri kapsamında sonuçlandırılması,

gerekmektedir.

20.12.2011 tarih ve 2011/49 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Bülent TÜFENKCİ

Bakan

DAĞITIM :

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri