Kapanmayan Beyanname

0
1471
İzmir Gümrük Müdürlüğünün 20.01.2017 tarih ve 22019675 sayılı yazısı (İhracat Beyannameleri Kapamaları hk.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

İzmir Gümrük Müdürlüğü

Sayı : 22283438-140.99

Konu : Kapanmayan Beyanname

20.01.2017 / 22019675

DAĞITIM YERLERİNE

Bölge Müdürlüğümüzden alınan 18.08.2016 tarihli 18174066 sayılı dağıtımlı yazıları eki Bakanlığımız Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 17.08.2016 tarihli 18028516 sayılı yazılarından özetle;

“İhracat beyannamelerinin fiili ihracat ile birlikte kapanmalarının sağlanmasını teminen , bir kara iç gümrüğünde NCTS Uygulaması kapsamında tescil edilen transit beyannamesinin varış gümrük idaresinin havayolu/denizyolu/demiryolu gümrük müdürlüğü olması halinde;

1-NCTS Uygulamasında;

a) -Transit beyannamesi TR rejimine konu ise ; transit beyannamesinin varış işlemlerinin tamamlanması ile birlikte transit beyannamesi “Varış Kontrolü Olumlu” (DES_CON) statüye,

-Transit beyannamesi TR haricinde bir rejime konu ise (T1,T2,T2F,T-) hareket gümrük idaresinde işlemlerin tamamlanması ile “Transit Serbest Bırakıldı” (REL_TRA) statüye gelmektedir.

b) Bu aşamada ilgili ihracat beyannamesi “KAPANMIŞ” statüye gelmeyecektir.

c) Transit beyannamesi kapsamı eşya için tescil edilen çıkış bildiriminin “İhracat için ilgili beyan” satırında beyan tipi olarak “NCTS” seçilecek , numara kısmına MRN numarası eklenecektir.Bu aşamada transit beyannamesinin muayenesi tamamlanmadan işlemlere devam edilmesine izin verilmeyecektir.(Transit Beyannamesinin statüsü Sistem tarafından kontrol edilecek olup “Varış kontrolü olumlu/Transit serbest bırakıldı” statüde değil ise beyanname çıkış bildirimi ile ilişkilendirilemeyecektir.)

d) Çıkış bildiriminin onaylanması ile bu bildirimin “ihracat için ilgili beyan” kısmında belirtilen NCTS ile ilişkili olan ihracat beyannameleri “KAPANMIŞ” statüye gelecektir. (ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın tamamının ihracatının gerçekleşmesi koşulu ile)

2-Çıkış bildiriminin “ihracat için ilgili beyan” bölümüne tıklanarak burada beyan edilen transit beyannamelerinin kalemlerinde açma yapılan ihracat beyannameleri görüntülenebilecektir.

Bu kapsamda I.bölümün 1/b maddesi 19.09.2016 tarihi itibariyle; diğer maddeler ise 03.10.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.”

hususları belirtilmiş ancak, ihracat beyannamelerinin “KAPANMIŞ” statüye gelmesi konusunda yaşanan sıkıntılar günümüz itibariyle halen devam etmektedir.

Bahsi geçen sıkıntıların (Kapatılmayan ihracat beyannameleri aralık-ocak ayınada sarkması nedeniyle) giderilmesi açısından ekte bir örneği gönderilen Bölge Müdürlüğümüzden alınan 18.08.2016 tarihli 18174066 sayılı dağıtımlı yazıları ile eki Bakanlığımız Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 17.08.2016 tarihli 18028516 sayılı yazılarının bir örneğinin derneğinize bağlı acentalara iletilerek yapılacak işlemlerde bu yazıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi hususunda acentelerin uyarılması hususunda gereğini rica ederim.

Turan ARSLAN
Gümrük Müdürü

EK: 1 adet yazı ve ekleri.

DAĞITIM:
-Und (Alsancak mh. 1475 sk. 1 Mesta İşh. K:4 D:409-410 Konak/İZMİR)
-Ukat(1471 sk. Kenet 7 Sitesi D: 12 Kat:4 Alsancak/İZMİR)
-İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği (Alsancak Atatürk Cad No:384 Konak İzmir)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 58439650-120.99

Konu : İhracat Beyn.Kapamaları

18.08.2016 / 18174066

DAĞITIM

Bakanlığımız Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 17.08.2016 tarihli 18028516 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazının, ilgili personele ivedilikle tebliğ edilerek, uygulamada göz önünde bulundurulması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Orhan YILDIZ
Bölge Müdürü a.
Şube Müdürü

Ek: Yazı fotk. (2 sayfa)

Dağıtım:
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-120.99[RYKGM-Taşra]

Konu : İhracat Beyannameleri Kapatmaları

17.08.2016 / 18028516

DAĞITIM YERLERİNE

NCTS Uygulamasının daha etkin bir şekilde kullanılmasını teminen aşağıda belirtilen teknik düzenlemeler yapılmıştır.

I- Kap/Kilo Kontrolü

İhracat beyannameleri ile ilişkili olan NCTS kapsamı transit beyannameleri arasında kap kontrolü 27/03/2015 tarihi itibariyle yapılmakta olup kaplar arasında uyumsuzluk olması halinde işlemlere devam edilememekte ve ihracat beyannamesi kapatılmamaktadır. Buna ilaveten kap/kilo kontrolüne ilişkin olarak sistemde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;

1) Kap Kontrolü

a) İhracat beyannamelerinde yer alan toplam kap adedinden, beyannamenin ilişkili olduğu tüm beyanlardaki (TIR İhracat, NCTS ve Çıkış Bildirimi) kap adedinin tek tek düşümünün yapılması, ihracat beyannamesinin kaplarının tamamının kullanılmış olması halinde ihracat beyannamesinin “kapanmış” statüye gelmesi, kaplar arasında uyumsuzluk olması halinde ise işlemlere devam edilmemesi ve ihracat beyannamesinin kapanmaması sağlanmıştır.

b) Bu kontrolün çalıştırılmasını teminen TIR İhracat Özet Beyan ile çıkış bildiriminde ihracat için açma bölümlerinde “kap” ve “kilo” bilgisinin girilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda bir taşıma senedinin birden fazla ihracat beyannamesi kapsamı eşyayı içeriyor olması durumunda her bir ihracat beyannamesine ilişkin parçalı durumu da beyan edilmek suretiyle kap ve kilo bilgisi de girilecektir.

2) Kilo Kontrolü;

a) İhracat beyannamelerinin kalemlerindeki kiloların toplanması ve beyannamenin ilişkili olduğu tüm beyanlardaki (TIR İhracat, NCTS ve Çıkış Bildirimi) kilo kadar bu toplamdan düşüm yapılması, uyumsuzluk varsa hem yükümlünün hem de kabul memurunun ekranına “.. sayılı ihracat beyannamesi brüt ağırlık (..) ile toplam açma yapılan brüt (..) ağırlık uyumsuzdur. İşleme Devam Etmek İstiyor musunuz” uyarı mesajının gelmesi,

b) Memura kiloya ilişkin uyarı gelmesi halinde uyumsuzluk nedeninin yazılacağı bir açıklama kutucuğunun açılması, bu kutucuğa memur tarafından bilgi girilmeden işlemlere devam edilememesi,

c) NCTS beyannamelerinde beyan edilen GTİP ile ihracat beyannamesinde beyan edilen en az bir GTİP’in 6’lı bazda uyuşması halinde transit beyannamesinin tesciline izin verilmesi; uyuşmaması halinde ise Sistemde beyanname tescilinin engellenmesi,

Sağlanmıştır.

II- Beyanname Kapatma Kontrolleri

İhracat beyannamelerinin fiili ihracat ile birlikte kapanmalarının sağlanmasını teminen, bir kara iç gümrüğünde NCTS Uygulaması kapsamında tescil edilen transit beyannamesinin varış gümrük idaresinin havayolu/denizyolu/demiryolu gümrük müdürlüğü olması halinde;

1- NCTS Uygulamasında;

a) – Transit beyannamesi “TR” rejimine konu ise; transit beyannamesinin varış işlemlerinin tamamlanması ile birlikte transit beyannamesi “Varış Kontrolü Olumlu”(DES_CON) statüye;

– Transit beyannamesi TR haricinde bir rejime konu ise (“T1”, “T2”, “T2F”, “T-” ) hareket gümrük idaresinde işlemlerin tamamlanması ile “Transit Serbest Bırakıldı” (REL_TRA) statüye,

Gelmektedir.

b) Bu aşamada ilgili ihracat beyannamesi “kapanmış” statüye gelmeyecektir.

c) Transit beyannamesi kapsamı eşya için tescil edilen çıkış bildiriminin “İhracat için ilgili beyan” satırında beyan tipi olarak “NCTS” seçilecek, numara kısmına MRN numarası eklenecektir. Bu aşamada transit beyannamesinin muayenesi tamamlanmadan işlemlere devam edilmesine izin verilmeyecektir. (Transit beyannamesinin statüsü Sistem tarafından kontrol edilecek olup “varış kontrolü olumlu”/”Transit Serbest Bırakıldı” statüde değil ise beyanname çıkış bildirimi ile ilişkilendirilemeyecektir.)

d) Çıkış bildiriminin onaylanması ile bu bildirimin “ihracat için ilgili beyan” kısmında belirtilen NCTS ile ilişkili olan ihracat beyannameleri “kapanmış” statüye gelecektir. (İhracat beyannamesi kapsamı eşyanın tamamının ihracatının gerçekleşmesi koşulu ile)

2- Çıkış bildiriminin “ihracat için ilgili beyan” bölümüne tıklanarak burada beyan edilen transit beyannamelerinin kalemlerinde açma yapılan ihracat beyannameleri görüntülenebilecektir.

Bu kapsamda I. bölümün 1/b maddesi 19/09/2016 tarihi itibariyle; diğer maddeler ise 03/10/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup konuya ilişkin olarak bağlantınız gümrük müdürlükleri nezdinde gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN
Bakan a.
Müsteşar Yrd.

Dağıtım:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri