TIR Karnesi Kapsamı Taşımalarda Ön Beyan Verilmesi Zorunluluğu 25 Nisan 2017 tarihinde Başlıyor

0
1240

TIR Karnesi kapsamı taşımalarda taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinden önce RO-RO ile gelenler dahil taşıyıcı tarafından ön beyan verilmesine ilişkin uygulama 25 Nisan 2017 tarihinde başlıyor.

Bu uygulama ile TIR Sistemi kapsamında yapılan taşımalarda gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması, bunun yanında risk analizinin daha erken ve etkili yapılabilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Ön beyan, Bakanlığımızca hazırlanan Ön Beyan Programı (TIRCUS) veya Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nin (IRU) TIR-EPD Programı üzerinden giriş gümrük idaresine elektronik ortamda verilecektir.

25/04/2017 tarihinden itibaren giriş gümrük idarelerinde TIR Karnesi’nin Volet-1 tescili esnasında memur tarafından karnedeki bilgilere ilişkin veri girişi yapılması uygulamasına son verilecek ve bu bilgiler TIRCUS Programından veya TIR-EPD Programından TIR Karnesi numarası ile TIR Transit Takip Programı Volet-1 Tescil Ekranı’na aktarılacaktır. Ön beyanı verilmemiş TIR Karneleri giriş gümrük idaresinde işleme konulmayacak ve taşıyıcıdan, TIRCUS Programı veya TIR-EPD Sistemi üzerinden ön beyan verilmesi talep edilecektir. Ön beyanın taşıtın giriş gümrük idaresine varışından sonra verilmesi durumunda taşıyıcı firma ve taşınan eşya, risk kriterleri çerçevesinde ayrıca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Bakanlığımızca hazırlanan TIRCUS Programına https://uygulama.gtb.gov.tr/TIRCUS web adresinden ulaşılabilir. 06/04/2017 tarihinden itibaren gönüllülük esasına göre TIRCUS Programının pilot uygulamasına başlanacaktır. Bu tarihten sonra firmalarca bu program üzerinden ön beyan verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bakanlığımızca hazırlanan Ön beyan Programına (TIRCUS) yabancı taşıyıcı firmalar kendi adlarına giriş yapabilecek olup bu kapsamda 29/8/2006 tarihli ve 26274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği hükümleri doğrultusunda vergi kimlik numarası veya 22/5/2010 tarihli ve 27588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Sıra No.lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümleri doğrultusunda yabancı kimlik numarası verilen yabancıların, söz konusu kimlik numaralarını gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde, başvurdukları gümrük idaresince Ön Beyan Programı’nda (TIRCUS) kendi adlarına beyanda bulunabilme yetkisi verilebilecektir.

TIRCUS programı Türkçe kılavuz için tıklayınız.

TIRCUS programı İngilizce kılavuz için tıklayınız.