Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret tarifesi uygulanması Hk.

0
550

Değerli Üyelerimiz;

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret tarifesi uygulanmaya başladığı günden itibaren meslektaşlarımız arasında uygulama da zaman zaman tereddütler oluştuğu, Derneklerimize ulaşan dilekçelerden anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ 5.maddesinin 1-h fıkrası “Asgari Ücret Tarifesinde yer almayan hizmetler tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlıdır. Ayrıca uygulamada yaşanabilecek ihtilaflarda ilgili Gümrük Müşavirleri Derneklerine başvurulur. Gümrük Müşavirleri Derneklerince verilecek ortak görüş dikkate alınarak bağlı bulunulan Gümrük Müşavirleri Derneğince ihtilaf konusu husus sonuçlandırılır.” Hükmü amirdir.

Asgari Ücret Tarifesinin uygulanmasında birlikteliği sağlamak ve olumsuz sonuçlarla karşılaşılmaması bakımından tereddüt yaşanan veya yaşanması muhtemel konulara açıklık getirmesi, uygulama da yeknesaklığın sağlanması ve cezai durumlar ile karşılaşılmaması için Asgari ücret Tarifesine ilişkin tebliğe ek olacak şekilde Ek-3 tablo düzenlenmiştir.

Ek-3 tabloda belirtilen hizmet kodlarının Tebliğin  hükmüne göre  uygulanması gerekmektedir. Tebliğ 5/1-g maddesi gereğince asgari ücret tarifesine uyulmaması halinde ise , Gümrük Müşaviri hakkında disiplin cezası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her beyanname itibarıyla işlemi yapan gümrük müşavirine ve yükümlülere ayrı ayrı olmak üzere Gümrük Kanununun 241 inci maddesi nin birinci fıkrasının uygulanması hüküm altına alınarak, Derneklere de asgari ücret tarifesine uymayanlar için yasal işlem yapılması ve Bakanlığa bildirimde bulunulması talimatlandırılmıştır.

Diğer taraftan verilen gümrük müşavirleri hizmet bedelinin tarifeye göre eksik olarak hesaplanması durumunda ise, Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi’ne uyulmaması halinde adına re’sen veya ikmalen vergi zıyaı cezalı tarhiyat yapılacağı ayrıca gerek meslek mensupları gerekse ithalatçı veya ihracatçı firmalardan her biri adına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353/1 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesileceği tabiidir.

Ek-3 tabloda belirlenen hizmet kodlarına uyulması hususunu bilgilerinize önemle rica ederiz.

Ek-3 Tablo