T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı :14117770-131.99

Konu :Ek-80 Stok Takip Sistemi

30.11.2017 / 29978376
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ile antrepo açma ve işletme iznine ilişkin aranan şart ve nitelikler Ek-80’deyeniden düzenlenmiştir.

Gümrük Yönetmeliği Ek-80’in “II. ANTREPOLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER” bölümünün “A- GENEL ÖZELLİKLER” kısmının 1 inci maddesinin (r) fıkrası, “Antrepo işleticilerince Ek-83’te yer alan bilgileri içeren stok takip sisteminin kurulması ile Bakanlıkça antrepo stok takip sisteminin kurulmasını müteakip antrepo işleticilerince kurulan sistemden antrepoda gerçekleşen eşya hareketlerine ilişkin verilerin anlık olarak Bakanlık sistemine iletilmesinin sağlanması için gerekli altyapı ve üstyapının kurulmuş olması” hükmünü amirdir.

Diğer yandan, Gümrük Yönetmeliği’nin 536 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca; antrepo stok kayıtlarının tutulduğu Antrepo Stok Defterinde, Ek-83 Antrepo İşleticilerince Tutulacak Antrepo Stok Defteri Tablosu muhteviyatı asgari bilgilerin yer alacağı ve mezkur fıkranın 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 22.11.2017 tarihli ve 29737341 sayılı yazıda, antrepo stok kayıtlarının 01/01/2018 tarihi itibariyle asgari Ek-83’teki bilgileri içerecek şekilde defter ortamında veya elektronik ortamda tutulmasının imkan dahilinde olduğu ve tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin de bu yönde talimatlandırılacağı belirtilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen Ek-80’de belirtilen husus; Gümrükler Genel Müdürlüğünce düzenlenen Ek-83’deki tabloda yer alan bilgileri içeren bir stok takip sisteminin kullanılması ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Ek 83’teki bilgileri içeren bir stok takip sisteminin kurulmasını müteakip antrepo işleticilerince antrepoda gerçekleşen eşya hareketlerine ilişkin verilerin anlık olarak Bakanlık sistemine iletilmesinin sağlanması için gerekli altyapı ve üstyapının kurulmuş olmasıdır.

Bu itibarla, antrepo stok kayıtlarının 01.01.2018 tarihi itibariyle Ek-83’teki tablodaki bilgileri içerecek şekilde defter ortamında veya elektronik ortamda tutulmasına ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğünden talimat alınması durumunda antrepo stok kayıtlarının belirtilen şekilde tutulması yeterli olacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Mehmet KORKMAZ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
(Pamukkale GTBM hariç)