T.C Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 15.05.2018 tarihli yazılarında; 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın 7 nci maddesinin birinci fıkrasında “İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.” denilmektedir.

Diğer taraftan, 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası “Sermaye piyasası araçlarının senede bağlanmaksızın elektronik ortamda kayden ihracı esastır. Kurul, kayden ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarını ve kayden izlenecek hakları belirler; türleri ve ihraççıları itibarıyla kaydileştirmesine, kayıtların tutulmasına ve üyelik şartlarını kaybeden ihraççıların paylarının kayden izlenmesinin sona erdirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenler.” hükmünü amirdir.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu’nun bahse konu yetkisine dayanılarak hazırlanan “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 07/08/2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasında “Kaydi sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklarla ilgili kayıtlar, MKK tarafından oluşturulan elektronik ortamda MKK üyelerince tutulur… ” denilmektedir. Bu itibarla, halka açık ortaklıkların pay sahipliğinin söz konusu olduğu durumda pasaport başvurusunda bulunacak firma tarafından son üç ay içerisinde MKK’dan alınacak ortaklık durumunu tevsik eden belgenin ibraz edilmesi halinde, ilgili kişilerin firmanın sahibi veya ortağı sıfatıyla 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” kapsamında hususi damgalı pasaport başvurusu yapabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Kaynak : http://www.egebirlik.org.tr/duyurular.asp?Sektor=&HID=677575678201851791728