BAKAN SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte Türk kamu yönetimine, planlama, bütçeleme ve raporlamaya dayalı yeni bir yönetim anlayışı kazandırılmıştır. Böylece, politika oluşturma kapasitesinin artırılması, plan ve bütçe arasındaki bağlantının güçlendirilmesi ile izleme, değerlendirme ve denetim süreçlerinin etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir.

5018 sayılı Kanun ile hayata geçen stratejik yönetim süreci, idareler düzeyinde orta ve uzun vadeli planlamayı, çok yıllık bütçelemeyi, performans göstergelerinin belirlenmesini ve bunların izlenmesini, değerlendirilmesini ve raporlamasını içermektedir. Stratejik yönetim süreciyle birlikte, kurumsal amaç ve hedeflerin yanı sıra katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, sonuç ve performans odaklılık gibi kavramlar Türk kamu yönetimine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak, tüm paydaşlarımızın geleceğe ilişkin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla “gümrük ve ticaret politikalarını geliştirmek ve uygulamak” misyonu ve “hızlı ve kolay ticaretin güven kapısı” olma vizyonu doğrultusunda, 2018-2022 Stratejik Planını katılımcı bir anlayışla hazırladık.

Bakanlığımız, 2018-2022 Stratejik Planı ile birlikte hizmet sunduğumuz paydaşlarımıza yönelik olarak bütünleşik gümrük ve ticaret politikalarının geliştirilmesi, gümrük hizmetlerinin kolay ve güvenli bir şekilde sunulması, ticaret erbabının korunması, güçlendirilmesi, iş ve işlemlerinin hızlandırılması, tüketici güvenliğinin sağlaması ile ticaretin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi noktasında önemli görevler üstlenmektedir.

2018-2022 Stratejik Planının; ilgili tüm tarafların ve Bakanlığımızdaki her çalışanın katkısı, ortak çabası ve desteğiyle başarıya ulaşacağına, bu ortak çabanın oluşturacağı sinerjinin, ülkemizin uluslararası rekabet gücüne ve 2023 hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.
Stratejik Planın hazırlanma sürecinde görüş ve önerilerini bizimle paylaşan tüm paydaşlarımıza ve Planın hazırlanma aşamasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2018-2022 Stratejik Planı’nın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoru

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Planına Ulaşmak İçin Tıklayınız