Genelge No: 2018/17 (Geçici İthal Edilen Konteynerlerin Yeniden İhracı)

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 72093537-010.06.02

Konu : Genelge-Geçici İthal Edilen
Konteynerlerin Yeniden İhracı

26.09.2018 / 37384710
GENELGE
(2018/17)

16.04.2005 tarihli, 25788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthal Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 2/6/1994 tarihli ve 21948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi”nin ve 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geçici İthalat Sözleşmesi” ve konteynerlerle ilgili hükümleri içeren eki Ek B3’ün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar tespit edilmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (f) bendinde ve Geçici İthalat Sözleşmesinin Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve Ticari Bir İşlemle İlgili Olarak İthal Edilen Diğer Eşyaya İlişkin EkB-3’ün 1 inci maddesinin (c) bendinde konteynerin tanımı yapılmış olup, söz konusu tanımlar çerçevesinde konteyner, eşyanın taşınmasında kullanılan bir taşıma aracı niteliğindedir.

Anılan Yönetmelik kapsamında, geçici ithal edilen konteynerlerin geçici ithalat rejimine ilişkin işlemleri, Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu ile elektronik ortamda yapılmakta ve gümrük idarelerince bu kapsamda yapılan işlemler için ayrıca başka bir belge ve teminat aranmamaktadır.

Anılan Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu, konteynerin sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından elektronik ortamda verilmekte, form tescil edilmekte, giriş gümrük idaresince bilgilerin doğruluğu araştırılmakta ve formdaki bilgiler onaylandıktan sonra konteynerin gümrüklü sahadan ayrılmasına izin verilmektedir.

Geçici ithal edilen konteynerin yeniden ihracında Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre; Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu, sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcileri tarafından verilmekte, form tescil edilmekte, çıkış gümrük idaresince formdaki bilgilerin doğruluğu incelenerek form bilgileri onaylandıktan sonra konteynerin yurtdışına çıkışına izin verilmektedir.

Yukarıda işlemleri açıklanan geçici ithal edilen konteynerler içindeki eşyanın beyanı, konteynerlerden bağımsız olarak eşyanın tabi tutulacağı gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma göre ayrıca yapılmaktadır.

Eşya taşınmasında kullanılan nakil vasıtalarında olduğu gibi konteynerler, İstanbul Sözleşmesi ve anılan Yönetmelik kapsamında taşıma aracı niteliğinde olması nedeniyle sahibi, işleticisi veya bunların temsilcilerinin izni dahilinde konteynerlere başka firmaların eşyasının konulması, konteynerlerin içinde bulunan eşyanın taşımasından sorumlu firmalar tarafından nakledilmesi ve yurtdışı edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu çerçevede, konteynerin sahibi, işleticisi veya bunların temsilcileri dışında konteynerin içinde bulunan eşya ile birlikte eşyanın taşımasını üstlenen başka firma tarafından yurtdışı edildiği durumda konteynerin gümrük işlemlerinde, geçici ithalat işlemleri aşamasında Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunu düzenleyen konteyner sahibi, işleticisi veya bunların temsilcisi tarafından yeniden ihraç aşamasında Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun düzenlenmesi ve çıkış gümrük idaresince form işlemlerinin tamamlanması yeterli bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Gonca Işık YILMAZ BATUR
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Dağıtım:
-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine