Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.10.2018 tarihli 37917789 sayılı yazısı (4733 Sayılı Kanun Kapsamında Elkonulan Eşya)

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 175405048-365.99
Konu :4733 Sayılı Kanun Kapsamında
Elkonulan Eşya

11.10.2018/37917789
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden yazılardan; 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna muhalefet dolayısıyla elkonulan eşyanın adli makamlarca gümrük idarelerine teslim edildiği ve bu idareler bünyesindeki kaçak eşya ambarlarında muhafazasının talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, iddianamenin bir örneğini ilgili gümrük idaresine de gönderir. Başvurusu üzerine, ilgili gümrük idaresi, açılan davaya katılan olarak kabul edilir.” denilmek suretiyle, 5607 sayılı Kanun kapsamı suçlarla ilgili olarak gümrük idaresinin, başvuru üzerine davaya katılan olarak kabul edileceği hüküm altına alınmış iken, 4733 sayılı Kanuna muhalefet suçundan elkonulan eşya için gümrük idaresinin davaya katılması hususunda bir düzenleme bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan, “ticari amaç olmaksızın, kendi ürettiği ürünleri kullanarak şahsi tüketimi için elli kilogramı aşmayan sarmalık kıyılmış tütün elde edenler veya üçyüzelli litreyi aşmayan fermente alkollü içki imal edenler haricinde, Tarım ve Orman Bakanlığından tesis kurma ve faaliyet izni almadan; tütün işlemek veya tütün mamulleri, etil alkol, metanol ya da alkollü içki üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kurmak ve işletmek” fiilleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yer alan fiillerden olmadığı gibi, 4733 sayılı Kanuna aykırı fiillerin tespiti neticesinde elkonulan eşya da kaçak eşya olarak kabul edilmemektedir.

Ayrıca, Tasfiye Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında, 5607 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşya ambara alındığında durumun ilgili gümrük idaresine bildirileceği, 5607 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitiminden itibaren on gün içerisinde gümrük müdürlüğünce tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlenerek tasfiye işletme müdürlüğüne gönderileceği, eşya veya taşıtlar hakkındaki hakim veya mahkeme kararlarına ilişkin olarak müdahil idareler tarafından en geç iki iş günü içinde işletme müdürlüğüne bilgi verileceği hüküm altına alınarak eşya veya taşıtların tasfiye sürecine ilişkin işlemler belirlenmiş olup, 4733 sayılı Kanun kapsamı eşyanın tasfiye işlemlerinin 5607 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Konu ile ilgili olarak Adalet Bakanlığından alman ve bir örneği yazımız ekinde gönderilen 14.09.2018 tarihli ve 63379 sayılı yazıda; 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki fiillerin 5607 sayılı Kanunda yer alan kaçakçılık suçlarından olmadığı, 4733 sayılı Kanun kapsamında elkonulan eşyanın da kaçak eşya niteliğinde bulunmadığı, gümrük idarelerinin 5607 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca, bu Kanun kapsamında ve kaçak şüphesiyle elkonulan eşyayı teslim alma yükümlülüğünün bulunduğu, ancak 4733 sayılı Kanun uyarınca elkonulan eşyanın gümrük idarelerince teslim alınmasına dair herhangi bir düzenleme bulunmaması ve bu Kanuna göre elkonulan eşyanın kaçak eşya niteliğinde olmaması karşısında, elkonulan eşyayı teslim almak zorunluluğunun bulunmadığı bildirilmiştir.

Bu itibarla; Tasfiye Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca kaçak eşya ambarına sadece 5607 sayılı Kanun kapsamında kaçak zannı ile elkonulan eşya ile alıkonulan taşıtların teslim alınacağı ve 4733 sayılı Kanun uyarınca elkonulan eşyaya 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Tasfiye Yönetmeliği uyarınca işlem tesis edilemeyeceği de dikkate alınarak, 4733 sayılı Kanun uyarınca elkonulan eşyanın gümrük idarelerince teslim alınması zorunluluğu bulunmamaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine