––  Doğal Çiçek Soğanlarının 2019 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2018/49)

––  2018 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

––  2018 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

––  2018 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

––  2018 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

––  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

––  Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

––  4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2019 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)