31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 4.Mükerrer Sayılı Resmî Gazetede aşağıda açılımı yapılan Cumhurbaşkanı Kararları, Yönetmelikler ve Tebliğler

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
––  Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 535)
––  Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 536)
––  31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 15/6/2019 Tarihine Kadar, Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin 30/6/2019 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 538)
–– Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 540)
–– 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 541)

YÖNETMELİKLER
––  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
––  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
––  Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği
––  Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
––  Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
––  Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
––  Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
––  Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi
––  Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi
––  2019 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
––  2019 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi
––  Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
––  TS 1032 Vidalar-Kelebek Başlı, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2018/17)
––  Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
––  İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/9)
––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/15)
––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)
––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/40)
––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)
––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)
––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/3)
––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)
––  Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2018/10)
––  2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
–– Tahsilat Genel Tebliği Seri:B Sıra No:11
––  Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2019/1)