Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 25.12.2018 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu “Ticaretin Kolaylaştırılması” hakkındaki toplantıda dile getirdiğimiz konular ve çözüm önerileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Sonuç olarak, uluslararası ticarette zaman ve parasal maliyet açısından dikkate alınması gereken konular bölge müdürlüğünce önemsenmiş, ilgili kurullara intikal ettirilmek üzere not alınmıştır.

1-İhracatçıların üzerinde ciddi maliyet oluşturan İhracatçı Birliği Nisbi Aidatlarının kaldırılması, bu mümkün değilse indirilmesi ( Çoğu zaman bilgi ve birikimi ile işi yapan emeği veren biz Gümrük Müşavirlerinin aldığı130-170 TL civarındaki rakamların 8-10 Katı birlik aidatları ödenmektedir ve bunlar firmalar tarafından gümrükçüye ödenen paralar gibi  değerlendirilmektedir.)

2-Risk analizi sonucu sarı hat kriterine düşen beyannamelerin somut gerekçelere dayanmaksızın kırmızı hatta yönlendirilmesi veya sadece DİİB’lerde yer alan ayniyat tespiti şartı  nedeniyle eşyanın kırmızı hatta sevk edilmesi halinde,  sadece o amaca yönelik muayene tekniğinin uygulanması ile keyfiyete dayalı uygulamaların önlenmesi.(Ayniyat içinse sadece ayniyatın yapılması) (Keyfi uygulamalar hem ciddi zaman ve emek kaybına neden olmakta hem de sanayici üzerinde ciddi maliyet yükleri oluşturmaktadır. ( Örnek : Sarı hattan işlem gören ihracat konteynerı kırmızıya çevrildiğinde konteynerın istiften indirilmesi, x-ray kontrolüne yönlendirilmesi, tam muayeneye tabi tutulması, tekrar istife kaldırılması gibi her bir hareket için ayrı ayrı ücret ödenmektedir. Ve  bütün bu süreçler liman yoğunluğu da dikkate alındığında aynı günde tamamlanamayabilmektedir. )

3- E-imza ile açılan gümrük beyannamelerinin zaten sistemde bulunması nedeniyle  artık matbu beyanname formlarına döküm alınmasına ve ıslak imza atılmasına son verilmesi. İhtiyaç halinde tıpkı mavi ve yeşil hatlarda olduğu gibi A4 kağıtlarına  alınan dökümlerin kullanılması. Bu sayede  hem israfı önlemiş hem de iş dünyası üzerinde ki matbu form maliyetini ortadan kaldırmış oluruz.

4-DİİB kapamalarında, sistemde yer almasına ve gümrük idareleriyle  veri değişimi uygulanmasına rağmen onaylı beyanname örneklerinin istenmesi uygulamasına son verilmesi.

Çözüm ;Talep halinde karşılaştırma için A4 kağıdına döküm alınan beyannameler kullanılabilir. Aynı şekilde bankalarında  sisteme entegrasyonu sağlanarak  kredi kullanımlarında onaylı  ihracat beyanname talepleri ortadan kaldırılmalıdır.

5-İmalatçı firma bilgilerinin ihracat beyannamelerine sonradan ilave edilebilmesinin sağlanması gerekmektedir. Kanunda buna aykırı bir durum olmamasına rağmen Genelge ile mükellefin beyannamede bu konuda ki düzeltme hakkı engellenmiş olmakta ve ihraç kayıtlı alınan mallarda ihracatçı firmalar mağduriyet yaşayabilmektedir.

6-Gümrük Kanunun 63., Gümrük Yönetmeliğinin 121. Maddeleriyle ;31-33-37 nolu hanelerin dışında Kırmızı Hat harici beyannamelerde  tescilden sonra Düzeltme hakkı verilmesine rağmen; sitem de yapılan son değişiklik ile Tescil ve Onay işlemlerinin müşavir tarafından yapılması ve bu sayede muayene memurunun belirlenmiş olması sebebiyle  halihazırda  mükellef cezasız düzeltme yapabilme hakkını kullanamamaktadır.

Çözüm Önerisi;

1-Henüz gümrük idaresince tespit edilmemiş  düzeltmelerin  sistem üzerinde beyan sahibi tarafından re’sen yapabilmesine imkan tanınabilir.

2-Ceza uygulanmaksızın , beyan sahibinin talebine istinaden muayene memurunca beyannamede düzeltme yapılabilir.

7-Gümrük Kanunun 234. Maddesinde yazılı aykırılıkların gümrük idarelerince tespit edilmesinden önce,   beyan sahibince bildirilmesi durumunda Cezaların Yüzde Onbeş olarak uygulanmasına son verilerek mükellefin kendi hür iradesiyle iyi niyetli olarak yaptığı/yapacağı  bildirimlerin teşviki açısından bu taleplerin ceza uygulanmaksızın yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Ülkesi için var gücüyle çalışan, üreten, istihdama katkı sağlayan iş dünyasının, kendi tespit ettiği gelir eksiğini iyi niyetli bir şekilde kendi iradesiyle bildirmesinin ceza ile karşılık bulması kamu vicdanını zedelemektedir.

8-Yaşanabilecek mağduriyetler ve zaman kayıplarını önleyerek doğru beyanda bulunulabilmesini teminen gümrük idaresinin gözetimi ve denetimi altında bulunan eşyanın talebe bağlı olarak, Rejim Beyanında bulunulmadan önce,  Özet Beyana istinaden  Gümrük Laboratuvarına analize gönderilebilmesi ve bu sonucun beyannamede kullanılabilmesi mümkün hale getirilmelidir. ( Küşad dışında )

konuları görüşülmüştür.