Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.06.2019 tarihli ve 45338446 sayılı yazısı (9999 Diğer Belge Kodu)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

SÜRELİ

Sayı : 73421605-100
Konu : 9999 Diğer Belge Kodu

21.06.2019 / 45338446
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 30.04.2019 tarihli ve 73421605-100/00043933184 sayılı yazımız.

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar, kapsamında BİLGE Sisteminde doküman kodu olan bir çok belgenin 9999 kodlu “Diğer” dokumanı adında beyannameye eklendiği, ayrıca beyannamenin ilgili kutucuklarında bilgilerin girilmesi yerine diğer kodu seçilerek gereksiz belge ekleme yönünde işlem yapıldığı tespit edilmiş olup bu durum belgelere ilişkin yapılması gereken kontroller ve takiplerde sorun yaratabileceği değerlendirildiğinden 9999 kodlu “Diğer” dokumanı kaldırılacaktır.

Bu itibarla, ilgide kayıtlı yazımız kapsamında, Gümrük Beyannamelerinin 44 no.lu hanesinde yer alan 9999 belge kodlu “Diğer” adlı belge seçilerek beyan edilen belgelerden bir kısmı ithalat ve ihracat ayrımına göre ekteki tabloda gönderilmiştir. Bu kapsamda 9999 kodlu “Diğer” dokümanı kaldırılabilmesini teminen;

1- Gümrük Beyannamesinin herhangi bir alanına yazılması gereken bilgilerin 44 no.lu alanda 9999 belge kodunun seçilip bu alanda açıklama yazılmak suretiyle kullanılmaması ve sonucundan bilgi verilmesi (örneğin, gümrük beyannamesinin kalem ekranına imalatçı firma kutucuğu seçilmek suretiyle imalatçı vergi no yazılması gerekirken 44 no.lu alanda 9999 belge kodu seçilerek açıklama alanına imalatçı vergi no yazılmaktadır.);

2- Doküman kodu olan belgelerin mutlak suretle kendi doküman kodu kullanılarak beyan edilmesinin sağlanması ve sonucundan bilgi verilmesi; (örneğin GTHB uygunluk yazısının TPS üzerinden beyan edilmesi gerekirken 44 no.lu alanda 9999 belge kodu seçilerek beyan edildiği görülmüştür.)

3- Ekteki tabloda yer alan belgelerden bağlantınız Gümrük İdarelerinde tescil edilen beyannamelerde kullanılanların kullanılmasına ihtiyaç bulunup bulunmadığının bildirilmesi, bulunduğunun tespiti halinde ise, kullanılma gerekçeleri, mevzuat dayanakları ve kullanılma sıklıklarının ithalat ve ihracat ayrımına göre tablo üzerinde 1 Temmuz 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar iletilmesi hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzahdır
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: Liste
Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri