Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 11.07.2019 tarihli ve 45404237-130[I-18-3]-E.127665 Sayılı Özelgesi (Gümrük Müşavirliğince verilen ATR dolaşım belgesi onaylama hizmetinin KDV’den istisna olup olmadığı hk.)

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

11.07.2019

Sayı : 45404237-130[I-18-3]-E.127665

Konu : Gümrük Müşavirliğince verilen ATR dolaşım belgesi onaylama
hizmetinin KDV’den istisna olup olmadığı.

İlgi : …. tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin ihracatçılar tarafından düzenlenen ATR dolaşım belgelerini onaylama hizmeti verdiği ve bu hizmet karşılığında düzenlediği fatura veya serbest meslek makbuzlarında katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda tereddüte düştüğü belirtilerek, ATR dolaşım belgelerine ilişkin verilen bu onaylama hizmetinin KDV den istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu,

12/2 nci maddesinde, yurt dışındaki müşteri tabirinin; ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade edeceği, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için;

a) Hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

b) Hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, şirketiniz tarafından verilen ATR dolaşım belgelerini onaylama hizmetinin Türkiye’de ifa edilmesi ve hizmetten Türkiye’de faydalanılması nedeniyle hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.