TOBB’a Gümrük Müşavirliği Mesleği Sektör Meclisi Hk

0
109

Değerli Üyelerimize ve Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
Bilindiği üzere, 2000 yılında yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu Geçici Madde 6. Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları çıkarılacak bir kanunla bağlı bulundukları gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü görev alanı itibariyle kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütleninceye kadar yani ODA KANUNU/MESLEK KANUNU/BİRLİK KANUNU şeklinde yasa yürürlüğe girinceye kadar Gümrük Müşavirleri Dernekleri iş ve işlemlerine devam edeceği hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca Gümrük Yönetmeliği 561 ila 573.maddeleri ile Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcılarının ve yönetmeliğin 574 ila 578. Maddeler ile de Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin yapacağı iş ve işlemler ve Derneklerin yapacağı iş ve işlemler hüküm altına alınmıştır.
Malumlarınız olduğu üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu geçici 6. Maddesi kapsamında Derneklerimizin Anayasası kabul edilen dönemin T.C Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığınca tasdik edilerek 25/09/2001 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan TÜZÜK ile meslek örgütlerimiz yönetilmekte ve mesleğimiz adına yapılacak iş ve işlemlerde burada yazılı bulunan kurallar çerçevesinde yapılmaktadır.
Gümrük Kanunu’nun bütünlüğünü bozmamak endişesiyle meslek kuruluşunun oluşumu bir başka yasaya bırakılmış olabilir; ancak Gümrük Kanunu gümrük müşavirlerinin ve yardımcılarının kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak örgütlenmelerini açıkça emretmektedir. Gümrük müşavirliği mesleği, Cumhuriyet öncesi dönemden günümüze kadar, yasalar ve düzenleyici işlemlerle hukuki çerçevesi belirlenen bir serbest meslektir.
İzmir Ticaret Odasınca 9 Mayıs 2022 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan deklarasyonda özetle; TOBB Yönetim Kurulu tarafından Gümrük Müşavirleri Sektör Meclisi kurma kararı alındığı ifade edilmiştir.
Meslek Mensuplarımızın yasal temsilcileri olan Derneklerimizin TOBB çatısı altında sektör meclisi kurulması yönünde herhangi bir talebi olmadığı gibi, Derneklerimizin bağlı bulunduğu T.C. Ticaret Bakanlığınca da böyle bir talebin yapıldığına dair somut herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.
TOBB Yönetim Kurulunun aldığı karar, 4458 sayılı Gümrük Kanunu emredici hükmü ile geçmişten gelen yapısı korunan Derneklerimizin yasayla belirlenmiş statüsüne ve T.C. Anayasasının 135. Maddesine de aykırıdır. Unutulmamalıdır ki böyle bir karar, Meslek Mensuplarımızın Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu şeklinde organizasyon yapısının yasalaşmasının önüne geçecek sonuçlar doğuracaktır. 8 Mart 1950 tarihinde Kanun ile kurulmuş bulunan TOBB’un Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile çelişecek kararlar almayacağı gibi, TOBB dan çok daha eski tarihlerde Padişah Fermanı ile kurulmuş ve 113 yıldır ülkemizin ekonomisinin gelişip büyümesine son derece önemli hizmetleri sağlayan, ülke bütçesinin vergi gelirlerinin % 25 inin sağlanması ve dış ticaret vergilerinin en doğru şekilde hesaplanmasında ve % 100 ünün tahsil edilmesinde vazgeçilmez bir yeri bulunan meslek mensuplarımızın, bağımsız bir meslek kuruluşu olması gerektiğine aykırı düşecek şekilde kararlar alması da doğru değildir. Çünkü ithalat ve ihracat vergilerinin en doğru ve adaletli şekilde hesaplanmasında rol oynayan bu mesleğin mensupları vergiyi ödeyen ve vergiyi tahsil eden taraflardan herhangi birisinin etkisi veya tahakkümü altında olmamalıdır.
Bu nedenle Derneklerimizin yıllardır vurguladığı ve belirttiği şekilde TOBB un bize destek olması, Gümrük Müşavir ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının BAĞIMSIZ MESLEK KURULUŞU olarak Meslek Kanunu içinde tanımlanmasına yönelik teklifimizin yasalaşmasının önünde engel olmaması en büyük beklentimizdir.
Konuya ilişkin Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak TOBB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na hitaben yazdığımız 10.05.2022 tarihli yazı ekte sunulmuştur.
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Mesleğimizi ve Meslektaşlarımızı ilgilendiren böylesine önemli bir konuda Derneklerimizin bilgisine ve görüşüne başvurulmadan alınan kararı kabul etmediğimizi meslek mensuplarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Üyelere _TOBB Sektör Meclisi hk 220510

TOBB Sektör Meclisi hk 220510