Başkanın Mesajı

 

18 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da sizlerin desteği ile mesleğimize hizmet etmekle görevlendirildik. Bizlere gösterdiğiniz bu teveccüh için çok teşekkür ederiz. Ayrıca, derneğimize bugüne kadar hizmet eden geçmiş dönemlerdeki bütün yöneticilerimize; mesleğimize yakışır bir seçim süreci yaşanmasında büyük katkıları olan önceki Başkanımız Sayın Aslıhan ÇELEBİ ve Yönetim Kurulu Üyeleri başta olmak üzere derneğimiz kurullarında görev yapan tüm meslektaşlarımıza da teşekkür ederiz.

Meslek kanunumuz çıkarılıncaya kadar mesleki faaliyetleriyle ilgili, Yönetim Kurulu olarak görevlerimizi, mesleğin onur ve vakarına, tarafsızlık ve bağımsızlık prensiplerine uygun olarak yapacağımızdan ve tüm kurul üyelerimizin de aynı hassasiyetle çalışacağından kuşkumuz yoktur.

Dünya ticaretinin günümüzde ulaştığı boyut ve küreselleşme olgusu nedeniyle, bir yandan eşyanın arz zincirini olumsuz etkileyen formalitelerden arınma çabası artarken, diğer yandan yüksek risk içeren malların yasa dışı ticaretinin önlenmesine yönelik emniyet ve güvenlik kriterleri başta olmak üzere uygulanacak gümrük ve dış ticaret kurallarının gereğinin yerine getirilmesinde gümrük müşavirleri, stratejik bir konuma sahiptir.

Gümrük Müşavirliği mesleğinin Gümrük Kanunu’nda tanımlanan yetki ve sorumluluklar bağlamında müteşebbisler açısından onların risklerini minimize eden bir danışmanlık, gümrükler ve hazine açısından da bir kefalet müessesesi olduğu gerçeği tüm kamu ve iş sahiplerince bilinmelidir.

Gümrük Kapılarında Dürüstlük ile İlgili Gümrük İş Birliği Konseyi’nin yayınladığı Arusha Deklarasyonunda (7 Temmuz 1993);

Gümrüklerde dürüstlüğün sağlanmasına yönelik ulusal bir programın aşağıdaki temel faktörleri mutlaka dikkate almasını önermektedir.

  • Gümrük mevzuatı açık ve kusursuz olmalıdır.
  • Gümrük prosedürleri basit, tutarlı ve kolayca anlaşılır olmalıdır.
  • Gümrük idareleri, gümrük müşavirleri ve iş dünyasının ilgili sektörleri ile açık ve saydam bir ilişki geliştirmelidirler.

Dernek Yönetimi olarak gümrük idareleri başta olmak üzere tüm dış ticaret paydaşlarımız ile mesleğimizin bizlere verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde kamusal faydayı öncelikleyerek dış ticaret mevzuatının açık, şeffaf ve öngörülebilir olması noktasındaki tüm çalışmalara katkı sağlamayı hazır olduğumuzu deklare etmek isteriz.

Diğer yandan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6’ncı Maddesinin hükmü gereği, gümrük müşavirlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını; meslek mensuplarının kamusal alanda yaptıkları iş ve işlemlerinin kanun, karar, yönetmelik gibi mevzuat hükümlerine uygunluk açısından kontrol süreçlerini; mesleki eğitim, disiplin ve etik kurallarını belirleyen, kısaca mesleği her yönden denetim ve kontrole tabi tutarak disipline eden bir meslek kanununa acil olarak ihtiyaç bulunduğunu ve bunun ülke çıkarları açısından öneminin devlet yönetimi tarafından bilinmesi önem arz etmektedir.

Bu nedenle mesleğimizin saygınlığını arttırmak için başta diğer Gümrük Müşavirleri Dernekleri olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK’larla sıkı bir çalışma ortamı yaratarak mesleğimizin saygınlığı için gerekli yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçirilmesini sağlamaya çaba göstereceğiz. Bu kapsamda mesleğimizin Bağımsız bir Meslek Odası ve/veya Birlik olarak örgütlenmesi; bir vekalet sözleşmesine bağlı olarak iş sahipleri adına temsil yetkisinin kullanılmasında dolaylı temsil yetkisinin gümrük müşavirlerine yüklediği vergisel ve cezai sorumlulukların hukuki bağlamda yeniden değerlendirilmesi; gümrük müşavir yardımcıları ve stajyerler başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza yönelik önem arz eden gümrük mevzuatı konularında eğitimler verilmesi öncelikli hedeflerimizdendir.

Mesleğin kanun ve mevzuata uygun bir şekilde icrasında meslektaşlarımızın yalnız olmadıklarını hissettirmek gayretinde olacağız. Bütün bu hedeflere ulaşılmasında sizlerin de desteğine her aşamada ihtiyacımız olacağını biliyoruz. Bu nedenle üyelerimizin de bizlere destek vermelerini; eksik ve hatalı olduğumuz noktalarda da gerekli ikazları yapmalarını rica ediyoruz.

Son olarak Derneğimiz merkezinde istem ve irade dışı oluştuğu tespit edilen yangın nedeniyle oluşan maddi zarardan dolayı Genel Kurulumuzca alınan kararlar çerçevesinde tüm üyelerimizin naçizane katkılarını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

 

Atilla ŞAHİN

Yönetim Kurulu Başkanı