İthalat Bedellerinin Yurtdışından Sağlanan Krediler ile Karşılanmak İstenilmesi Halinde KKDF Kesintisi

0
383

İthalat Bedellerinin Yurt dışından Sağlanan Krediler ile Karşılanmak İstenilmesi Halinde KKDF Kesintisi

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden %6 oranında fon kesintisi yapılmaktadır. Peşin ithalat işlemlerinde ise KKDF kesintisi uygulanmamaktadır.

Bu kapsamda, ödeme şekli “peşin ödeme” olarak belirtilen ithalat işlemlerinde fon kesintisi yapılmaması için, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca verilen birçok muktezada da bu husus vurgulanmıştır.

İthalat bedelinin peşin ödenebilmesini teminen ithalatçı firmalar bazı durumlarda yurtdışında mukim banka veya finans kurumlarından kredi kullanmakta ve bu kredileri Türkiye’ye getirmeden yurtdışındaki ihracatçının banka hesabına göndermektedir. Ancak ödemesi bu şekilde yapılan ithalat işlemi, peşin ithalat olarak kabul edilmemekte ve KKDF uygulamasına tabi tutulmaktadır. Zira T.C. Merkez Bankası’nın 2/1/2002 tarihli 2002/YB-1 sayılı Sermaye Hareketleri Genelgesine göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından temin ettikleri nakdi kredileri mutlaka Türkiye’deki bankalar aracılığıyla yurda getirerek kullanmaları zorunlu olup, yurtdışından kullanılan kredinin yurda getirilmeksizin doğrudan ihracatçının hesabına ödeme yapılması halinde peşin ithalat işlemini tevsik edecek belgeler sunulamamaktadır (Bknz: GİB, 22/2/2010 tarih ve B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7 sayılı Özelge).

Bu sirkülerimizin konusunu ise Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ithalat bedellerinin yurtdışından sağlanan krediler ile karşılanmak istenilmesi halinde KKDF kesintisi yapılması hususunda açıklamaların yer aldığı 27.06.2014 tarihli ve 85593407/156.06 sayılı yazısı oluşturmaktadır.

Söz konusu yazıda, T.C. Merkez Bankasının 2/1/2002 tarihli 2002/YB-1 sayılı Sermaye Hareketleri Genelgesine atıfta bulunularak, bu Genelgede, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından nakdi kredi temin etmelerinin bu kredileri bankalar aracılığıyla kullanmaları kaydıyla serbest olduğu, söz konusu kredilerin mutlaka Türkiye’deki bankalar aracılığıyla yurda getirilerek kullanılmalarının gerektiği, ancak Genelge ekinde (EK:2) yer alan ihracat kredi ve ihracat kredisi garanti kuruluşlarının listesinde kayıtlı kuruluşların garantisi kapsamında yurt dışından sağlanan kredilerin doğrudan yurt dışındaki ihracatçı firmaya ödenmesi durumunda bu şartın aranmayacağı açıklamalarına yer verildiği belirtilmiştir.

Buna göre, söz konusu kredi yurtdışından sağlanarak Türkiye’ye getirilmeksizin mal bedeli olarak doğrudan yurtdışındaki satıcıya yurt dışında fiili ithalden önce peşin olarak ödeneceğinden bu hususun gümrük idaresine tevsikini teminen Türkiye’de ithalat işlemine aracılık eden bankadan alınacak mal bedelinin yurtdışından sağlanan dış kredi ile ihracatçıya ödendiğini gösteren bir yazının gümrük idarelerine ibrazı halinde KKDF kesintisi yapılmadan ithalat yapılmasının mümkün bulunduğu ifade edilmiştir.

Sermaye hareketleri genelgesi ek 2

İHRACAT KREDİ VE İHRACAT KREDİSİ GARANTİ KURULUŞLARININ LİSTESİ

ÜLKE ÜYE KURULUŞ
A.B.D. US EXIMBANK Export-Import Bank Of The United States
  FCIA FCIA Management Company Inc.
  AIG GLOBAL AIG Global Trade & Political Risk
ALMANYA EH GERMANY EULER Hermes Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft
ARJANTİN CASC Compania Argentina de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A.
AVUSTRALYA EFIC Export Finance & Insurance Corporation
AVUSTURYA OeKB Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
BELÇİKA OND Office National du Ducroire
BREZİLYA SBCE Seguradora Brasileira de Crédito á Exportação S/A
ÇEK CUMHURİYETİ EGAP Export Guarantee and Insurance Corporation
ÇİN SINOSURE China Export & Credit Insurance Corporation
DANİMARKA EKF Eksport Kredit Fonden
ENDONEZYA ASEI PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia
FİNLANDİYA FINNVERA Finnvera Plc.
FRANSA COFACE Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur
GÜNEY AFRİKA CGIC Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa Limited
  ECIC SA Export Credit Insurance Corporation of South Africa Ltd.
HİNDİSTAN ECGC Export Credit Guarantee Corporation of India Limited
HOLLANDA ATRADIUS Atradius Credit Insurance NV
HONG KONG HKEC Hong Kong Export Credit Insurance Corporation
İNGİLTERE ECGD Export Credits Guarantee Department
  EH UK EULER Hermes UK plc
İSPANYA CESCE Compania Espanola de Seguros de Credito a la Exportacion, S.A.
  CYC Compania Espanola de Seguros de Crédito y Caucion S.A.
İSRAİL IFTRIC The Israel Foreign Trade Risks Insurance Corporation Ltd
İSVEÇ EKN Exportkreditnämnden
İSVİÇRE ERG Geschäftsstelle für die Exportrisikogarantie
İTALYA SACE Servizi Assicurativi del Credito all’Esportazione
  EH SIAC Euler Hermes SIAC Spa
JAMAIKA EXIM J National Export-Import Bank of Jamaica Limited
JAPONYA NEXI Nippon Export and Investment Insurance
KANADA EDC Export Development Canada
KORE KEIC Korea Export Insurance Corporation
MACARİSTAN MEHIB Hungarian Export Credit Insurance Ltd.
MALEZYA MECIB Malaysia Export Credit Insurance Berhad
MEKSİKA BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.
NORVEÇ GIEK Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
POLONYA KUKE Export Credit Insurance Corporation
PORTEKİZ COSEC Companhia de Seguro de Créditos, S.A.
SİNGAPUR ECICS ECICS Ltd.
SLOVENYA SEC Slovene Export Corporation Inc.
SLOVAK CUMHURİYETİ SLOVAK EXIM Export-Import Bank of the Slovak Republic
SRİ LANKA SLECIC Sri Lanka Export Credit Insurance Corporation
TAYLAND THAI EXIMBANK Export-Import Bank of Thailand
TAYVAN TEBC Taipei Export-Import Bank of China
TÜRKİYE TURK EXIMBANK Export Credit Bank of Turkey
ZİMBABWE CREDSURE Credit Insurance Zimbabwe Limited

Kaynak : www.deloitte.com