Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Araştırma Amaçlı Kullanılması ve Yurt İçine Girişi ile Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik

0
351

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; su ürünleri genetik kaynakları (SÜGK)’nın araştırma amaçlı kullanılması, yurt içine girişi ve yurt dışına çıkışı ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; SÜGK’nın araştırma amaçlı kullanılması, yurt içine girişi ve yurt dışına çıkışı ile ilgili usul ve esasları düzenlemek ile bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak işlemleri kapsar.

(2) Bu Yönetmelik ithalat ve ihracatta gerçekleştirilen resmi kontrolleri kapsamaz.

(3) Bu Yönetmelik yetiştiriciliği yapılan su ürünleri ile 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) hükümleri uyarınca ticareti yapılan SÜGK kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 14 üncü maddesi, 21/11/1996 tarihli ve 96/8857 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 10 uncu maddesi, 21/3/2007 tarih ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları ve 34 üncü maddesi, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ve 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile CITES Sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) CITES Sözleşmesi: Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmeyi,

c) Endemik tür: Yalnızca belirli bölgede yaşayan/yetişen, yöreye özgü hayvan/bitki türlerini,

ç) Gen bankası: Bakanlık ve kanunen yetkilendirilmiş kurumlar tarafından kurulan ve yerli su ürünleri genetik kaynaklarının Embriyo, sperma, ovum, hücre, doku, DNA ve diğer genetik materyallerinin yapay yöntemlerle ve ağırlıklı olarak dondurularak koruma altına alındığı kontrollü ortamları,

d) Gen Bankasındaki SÜGK Transfer Anlaşması: Gen bankasındaki materyal ile çalışma talebinde bulunan kurum ile gen bankası arasında imzalanması ve Genel Müdürlük tarafından onaylanması zorunlu olan ve Ek-3’te yer alan Gen Bankasındaki SÜGK’nın Transfer Anlaşmasında verilen metni,

e) Genetik materyal: Doğal popülasyonlar ya da kültüre alınmış su ürünlerinin DNA, gen, gamet, embriyo, doku ve birey gibi işlevsel kalıtım birimleri içeren materyallerini,

f) Genel Müdürlük: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,

g) Materyal Transfer Anlaşması (MTA): SÜGK ile çalışma talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile Genel Müdürlük arasında imzalanması zorunlu olan ve Ek-2’de yer alan Materyal Transfer Anlaşmasında verilen metni,

ğ) Nesli tehdit altındaki SÜGK: Ulusal ve uluslararası esaslara göre yakın bir gelecekte neslinin tükenme riski kritik seviyeye ulaşan su ürünleri genetik kaynaklarını,

h) Nesli tehlike altındaki SÜGK: Ulusal ve uluslararası esaslara göre yakın bir gelecekte tükenme riski yüksek olan su ürünleri genetik kaynaklarını,

ı) Su ürünleri genetik kaynakları (SÜGK): Gıda, yem ve tarımsal üretim amaçlı kullanılan ya da potansiyel kullanım alanı bulunan, su ürünlerine ait tür, alt tür, varyete, hat, soy, ekotip, suş ve topluluklar ile yeni oluşturulan varyete, hat ve hibritleri,

i) SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi: SÜGK ile ilgili bilimsel çalışma talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler tarafından Genel Müdürlüğe onaylanması için verilen ve Ek-1’de yer alan Bilimsel Araştırmalar İçin SÜGK Kullanımı Başvuru ve İzin Belgesini,

j) SÜGK Ulusal Komitesi: 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması Ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulan Su Ürünleri Genetik Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesini,

k) Tavsiye Komisyonu: Ulusal Komitenin belirleyeceği konu ile ilgili uzmanlardan oluşan komisyonu,

l) Yabancı tür: Doğal olarak bir yerde, alanda veya bölgede olmayan, bilerek veya bilmeyerek yaşadıkları normal sınırlar dışındaki habitatlara girmiş/dahil edilmiş, bu habitatların yabancısı olan türleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Araştırma amaçlı SÜGK ile ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından yürütülür.

(2) Bakanlığın izni olmadan araştırma amaçlı SÜGK yurt dışına çıkarılamaz.

(3) SÜGK’nın araştırma amaçlı yurt içine girişi ve yurt dışına çıkışı için Genel Müdürlükten izin alınır.

(4) Türk araştırmacıların, yurt dışında yapacakları araştırma faaliyetlerinde kullanacakları SÜGK için, Genel Müdürlükçe düzenlenen SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi ile MTA imzalanır.

(5) Türk araştırmacılar, gen bankasındaki materyali kullanarak yurt içinde yürütecekleri araştırma faaliyetleri için Genel Müdürlükten izin alırlar.

(6) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından, yurt içinde yapılacak araştırma faaliyetlerinde kullanılacak SÜGK için Genel Müdürlükçe düzenlenen SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi alınır.

(7) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak araştırma faaliyetlerinde kullanılacak SÜGK, Genel Müdürlükçe düzenlenen SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi ile MTA olmaksızın yurt dışına çıkarılamaz.

(8) Yurt dışına çıkarılamayacak SÜGK listesi SÜGK Ulusal Komitesi tavsiyeleri doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Tebliğ olarak çıkarılan SÜGK listeleri Ekonomi Bakanlığı tarafından duyurulur.

(9) Yetiştiriciliği ve CITES Sözleşmesi kurallarına göre ticareti yapılan türler hariç olmak üzere, taraf olunan uluslararası sözleşmeler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili mevzuatları ve SÜGK Ulusal Komite kararları çerçevesinde; endemik veya nesli tehlike ve tehdit altında olan SÜGK’nın, aşağıdaki istisnalar dışında yurt dışına çıkarılmasına izin verilmez.

a) Endemik veya nesli tehlike ve tehdit altında olan SÜGK için neslinin devamını sağlayacak ve/veya kolaylaştıracak yöntemlerin ülke içinde uygulanmasının henüz mümkün olmadığı durumlarda,

b) Türlerin korunmasını amaçlayan araştırmalarda,

c) Bilimsel gerekçeye istinaden, nesli tehlike ve tehdit altında olan ve korunan SÜGK kullanılmasının zorunlu olması durumunda.

(10) Araştırma amaçlı yurtdışından girişi yapılacak canlı yabancı su ürünleri için SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi ile menşei belgesi istenir ve Genel Müdürlük tarafından uygun bulunması halinde girişine izin verilir veya gerekli görülmesi durumunda 5996 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre karantina tedbirleri uygulanır.

(11) Gen bankasındaki genetik materyalin yurt dışına çıkış talepleri, stokların sınırlı olması durumunda karşılanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Kabul, Değerlendirme ve İzin

Başvuru

MADDE 6 – (1) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından SÜGK kullanılarak Türkiye’de yürütülecek araştırma başvuruları, üç nüsha halinde ve planlanan faaliyetin başlama tarihinden en az iki ay önce hazırlanan aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe yapılır.

a) Ek-1’de yer alan SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi,

b) Ek-4’te yer alan Bilimsel Araştırmalara İlişkin Taahhütname,

c) Bilimsel araştırmaya katılacak Türk vatandaşı araştırmacıların T.C. kimlik numaralarını içeren listesi, özgeçmişleri ve görevli oldukları kurumdan alacakları çalışma ve araştırmaya mahsus izin belgeleri,

ç) Bilimsel araştırmaya katılacak yabancı uyruklu kişilerin listesi, pasaportlarının birer kopyası, özgeçmişleri ve görevli oldukları kurumdan alacakları çalışma ve araştırmaya mahsus izin belgeleri.

(2) SÜGK kullanılarak yurt dışında yürütülecek araştırma başvuruları, üç nüsha halinde ve planlanan faaliyetin başlama tarihinden en az iki ay önce hazırlanan aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe yapılır.

a) Ek-1’de yer alan SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi.

b) Ek-4’te yer alan Bilimsel Araştırmalara İlişkin Taahhütname.

c) Ek-2’de yer alan Materyal Transfer Anlaşması.

ç) Bilimsel araştırmaya katılacak Türk vatandaşı araştırmacıların T.C. kimlik numaralarını içeren listesi, özgeçmişleri ve görevli oldukları kurumdan alacakları çalışma ve araştırmaya mahsus izin belgeleri.

d) Bilimsel araştırmaya katılacak yabancı uyruklu kişilerin listesi, özgeçmişleri ve görevli oldukları kurumdan alacakları çalışma ve araştırmaya mahsus izin belgeleri.

(3) Gen bankasındaki genetik materyal kullanılarak yürütülecek bilimsel araştırmalar için kullanım izin başvuruları; üç nüsha halinde ve planlanan faaliyetin başlama tarihinden en az iki ay önce hazırlanan aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe yapılır.

a) Ek-1’de yer alan SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi.

b) Ek-4’te yer alan Bilimsel Araştırmalara İlişkin Taahhütname.

c) Bilimsel araştırmaya katılacak kişilerin T.C. kimlik numaralarını içeren listesi özgeçmişleri ve görevli oldukları kurumdan alacakları çalışma ve araştırmaya mahsus izin belgeleri.

(4) Yurtdışından girişi yapılan canlı yabancı su ürünleri kullanılarak Türkiye’de yürütülecek araştırma başvuruları, üç nüsha halinde ve planlanan faaliyetin başlama tarihinden en az iki ay önce hazırlanan aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe yapılır.

a) Ek-1’de yer alan SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi,

b) Ek-4’te yer alan Bilimsel Araştırmalara İlişkin Taahhütname,

c) Bilimsel araştırmaya katılacak kişilerin T.C. kimlik numaralarını içeren listesi, özgeçmişleri ve görevli oldukları kurumdan alacakları çalışma ve araştırmaya mahsus izin belgeleri.

Başvuru dosyasının kabulü

MADDE 7 – (1) Başvuru dosyaları Genel Müdürlük tarafından incelenerek, başvuru formundaki bilgilerin tam olup olmadığı on iş günü içinde kontrol edilir.

(2) Eksik belge ve bilgi varsa tamamlanması için başvuru sahibine eksiklikler yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimden sonra bir ay içinde tamamlanmayan dosyalar talep edilmesi halinde başvuru sahibine iade edilir. Başvurusu iade edilenler, eksiklerini tamamlayarak tekrar başvuru yapabilirler.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Yurt dışına çıkarılacak SÜGK ile yurt dışından getirilecek canlı yabancı su ürünlerinin tanımlanması, gerekli görülmesi durumunda SÜGK Ulusal Komitesi tavsiyeleri de dikkate alınarak Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak, konusunda uzman (Su Ürünleri Mühendisi, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi ve Biyolog) en az üç kişiden oluşan bir komisyon tarafından yapılır.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi Genel Müdürlük tarafından aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Başvuru dosyası bilimsel, teknik, kültürel, sosyal, ekonomik ve ekolojik açılardan değerlendirilir.

b) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türkiye’de yürütülecek bilimsel araştırmalarda, başvuru sahibinin, yurt içinde en az bir üniversite, kamu araştırma kurumu veya sivil toplum kurumu ile işbirliği yapması şartı aranır.

c) Kararlar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

(3) 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi, Genel Müdürlük tarafından aşağıdaki şekilde yapılır. Gerektiğinde Tavsiye Komisyonuna başvurulur.

a) Başvuru dosyası bilimsel, teknik, kültürel, sosyal, ekonomik ve ekolojik açılardan değerlendirilir.

b) Gerekli görüldüğü takdirde başvuru sahibini dinlemek üzere çağırabilir ve konu ile ilgili yeni bilgi veya belgeler talep edebilir.

c) Kararlar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

(4) 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında yapılan başvurularda gerekli görülmesi durumunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görüşü alınır. Başvuru sonucundan mezkûr Genel Müdürlük bilgilendirilir.

(5) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan başvurular, gen bankalarında saklanan genetik materyallerin stok durumuna göre ve genetik kaynakların tanımlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımına katkı sağlayacak projeler için Gen Bankasındaki SÜGK’nın Transfer Anlaşması kapsamında karşılanabilir. Taleplerin karşılanamaması durumunda, bir ay içinde başvuru sahibine bildirilir.

(6) 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi Genel Müdürlük tarafından aşağıdaki şekilde yapılır. Gerektiğinde Tavsiye Komisyonuna başvurulur.

a) Başvuru dosyası bilimsel, teknik, kültürel, sosyal, ekonomik ve ekolojik açılardan değerlendirilir.

b) Gerekli görüldüğü takdirde başvuru sahibini dinlemek üzere çağırabilir ve konu ile ilgili yeni bilgi veya belgeler talep edebilir.

c) Kararlar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

İzin

MADDE 9 – (1) 6 ncı madde kapsamında SÜGK kullanım izni, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara bağlı kalmak kaydıyla Genel Müdürlük tarafından verilir.

(2) 6 ncı maddenin birinci ve üçüncü fıkrası kapsamında yapılacak araştırmalar için verilen izinlerde, Ek-1’de yer alan SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi onaylanarak bir nüshası başvuru sahibine gönderilir. Ancak;

a) Başvuruda verilen çalışma planına uyulmaması,

b) Bir yıldan uzun sürecek araştırmalar için; altışar aylık dönemler halinde gelişme raporunun ve araştırma tamamlandıktan sonra ise en geç altı ay içinde sonuç raporunun Genel Müdürlüğe gönderilmemesi,

c) Bir yıldan kısa sürecek araştırmalar için; araştırma tamamlandıktan sonra üç ay içinde sonuç raporunun Genel Müdürlüğe gönderilmemesi,

ç) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak araştırmaların yurt içindeki bir üniversite, kamu araştırma kurumu veya sivil toplum kuruluşunda görevli Türk araştırmacı nezdinde yapılmaması,

hallerinde başvuru sahiplerine üç yıl süreyle, tekrarı halinde ise süresiz olarak materyal kullanım izni verilmez.

(3) 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılan başvurularla ilgili karar, belirlenen esaslara bağlı kalmak kaydıyla gerektiğinde Tavsiye Komisyonu kararları doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından verilir. Araştırma amaçlı SÜGK kullanım izni için gerçek ve tüzel kişi ile Genel Müdürlük arasında MTA imzalanır. Verilen izne istinaden Ek-1’de yer alan SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi onaylanarak bir nüshası başvuru sahibine verilir. Ancak;

a) Zorunlu haller dışında başvuruda verilen çalışma planına uygun olarak hareket edilmemesi,

b) MTA’ya aykırı bir işlem yapılması,

c) Genetik materyalin yurt dışına çıktığı andan kullanıldığı ve araştırma sonunda MTA’da yer alan şekilde teslim edildiği sürece kadar, araştırmaların yurt içinde bulunan bir kamu ya da özel kurum veya kuruluşta çalışan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir araştırmacı nezdinde yapılmaması,

ç) SÜGK kullanılması ile elde edilecek bilgilerin Genel Müdürlükle paylaşılmaması,

d) Araştırmaya dayalı yayınların, birlikte çalıştığı Türk araştırmacıyla birlikte hazırlanmaması,

e) Araştırmada kullanılan SÜGK üzerinde sahiplik, fikri ve sınai hak iddia edilmesi,

hallerinde başvuru sahiplerine üç yıl süreyle, tekrarı halinde ise süresiz olarak izin verilmez.

(4) 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası kapsamında yapılan başvurularla ilgili karar, belirlenen esaslara bağlı kalmak kaydıyla gerektiğinde Tavsiye Komisyonu kararları doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından verilir. Verilen izine istinaden Ek-1’de yer alan SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi onaylanarak bir nüshası başvuru sahibine gönderilir. Ancak;

a) Başvuruda verilen çalışma planına uyulmaması,

b) Bir yıldan uzun sürecek araştırmalar için; altışar aylık dönemler halinde gelişme raporunun ve araştırma tamamlandıktan sonra ise en geç altı ay içinde sonuç raporunun Genel Müdürlüğe gönderilmemesi,

c) Bir yıldan kısa sürecek araştırmalar için; araştırma tamamlandıktan sonra üç ay içinde sonuç raporunun Genel Müdürlüğe gönderilmemesi,

ç) Yurt dışından getirilen canlı yabancı su ürünlerinin belirtilen araştırma ortamından doğal ortama veya başka bir kuruma izinsiz olarak çıkarılması,

hallerinde başvuru sahiplerine üç yıl süreyle, tekrarı halinde ise süresiz olarak materyal kullanım izni verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, İzleme, Arşivleme, Denetim ve Geri Kazanım

Kayıt ve arşivleme

MADDE 10 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda yurt dışına çıkarılmasına izin verilen endemik, nesli tehlike ve tehdit altındaki SÜGK için istenen tüm belgeler, Genel Müdürlük tarafından arşivlenir ve veri tabanı oluşturulur.

(2) 8 inci maddenin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkraları kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda araştırma amaçlı SÜGK kullanım izni verilen bilimsel araştırmalar için kayıt işlemleri, varsa gelişme ve sonuç raporlarını içerecek şekilde Genel Müdürlük tarafından SÜGK arşiv sistemine uygun şekilde kaydı yapılarak muhafaza edilir. Bilgiler sadece SÜGK Ulusal Komite üyeleri ile paylaşılır. Ancak araştırma başlıkları kamuoyuna duyurulur.

(3) Genel Müdürlük, bu Yönetmelikte belirtilen çalışmalarla ilgili gönderilmesi zorunlu olan her türlü rapor veya görüş gibi bilgi veya belgeleri arşivler ve bu arşivler Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar çerçevesinde araştırmacıların kullanımına açılır.

İzleme

MADDE 11 – (1) SÜGK’nın yurt içine girişi ve yurt dışına çıkışlarında bu Yönetmeliğe aykırı davranışı tespit edilen kişilerle ilgili bilgiler, Bakanlık ile İçişleri Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında paylaşılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yurt içine girişi ve yurt dışına çıkışlarına izin verilen SÜGK için oluşturulacak veri tabanındaki ilgili bilgiler İçişleri Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında paylaşılır.

Denetim

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından düzenlenecek yurt dışına çıkış ve yurt içine giriş izni, araştırma çalışmalarında kullanılacak SÜGK için düzenlenen MTA ve Başvuru ve İzin Belgesi gümrük işlemleri sırasında gümrük idarelerince aranır.

(2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bu Yönetmeliğin gümrük uygulamaları çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapar.

(3) SÜGK’nın ülkeye izinsiz giriş ve çıkışının önlenmesi amacıyla bu madde kapsamındaki belgelerin kontrolü; gümrüklü saha dışında kalan deniz alanlarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, kara alanlarında ise Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılır ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı gerekli tedbirleri alır.

(4) Bakanlık, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri ile İl Müdürlüklerinde konuyla ilgili Su Ürünleri Mühendisi, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, Biyolog, Veteriner Hekim gibi uzman istihdam edilmesini sağlar.

İzinsiz çıkarılan materyalin geri kazanımı

MADDE 13 – (1) Yurt dışında izinsiz olarak SÜGK kullanıldığının tespiti veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil eden uluslararası işlemlerde Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi hükümleri ve bu sözleşmenin Taraflar Konferansı kararları ile onaylanan uluslararası düzenlemeler gereğince, izinsiz çıkartılan materyalin veya bu materyalden elde edilen faydaların geri kazanımına yönelik uluslararası süreç Bakanlıkla işbirliği halinde Dışişleri Bakanlığı tarafından görev ve yetkisi çerçevesinde yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 14 – (1) Uyuşmazlıklarla ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından yürütülür. İzinsiz iş yapıldığının veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırılıkların tespiti halinde Bakanlık adına Genel Müdürlük, bu iş ve işlemleri durdurma yetkisine sahiptir. Görülen aksaklıkların verilen süre içinde giderilmemesi, eksikliklerin ve ihlallerin devam etmesi durumunda, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili hükümlerine göre suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru formlarında ve sonuç raporlarında kullanılacak dil

MADDE 15 – (1) Başvuru dili Türkçedir. İlgili belgeler Türkçe ve İngilizce olarak üç nüsha halinde düzenlenir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış ve devam eden araştırmalar, araştırmanın başladığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız