İkinci el örgü makinesi ve dokuma tezgahlarının satışında kdv oranı

0
4802

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

11/05/2015

Sayı : 51421814-130[28-2014/155]-91
Konu : İkinci el örgü makinesi ve dokuma tezgahlarının satışında kdv oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, örgü makinaları ve dokuma tezgahları ile kumaş imalatı işi ile
iştigal ettiğiniz belirtilerek, atıl duruma düşen ikinci el örgü makinesi ve dokuma tezgahlarının satışında
uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabidir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%1), II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%8), bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için (%18) olarak tespit edilmiştir.

KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listeye 16.12.2011 tarih ve 2011/2604 sayılı Kararname ile eklenen 17 nci sırada sayılan eşyalara 01.12.2013 tarihinde yürürlüğe giren 01.12.2013 tarih ve 2013/5595 sayılı Kararname ile “84.46 Dokuma makinaları (tezgahlar)” ile “84.47 Örgü makineleri, dikiş – trikotaj makineleri ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makine ve cihazlar ve püskül, ponpon makine ve cihazlar” eklenmiştir.

Bu sırada sayılan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makina ve cihazların (kullanılmış
olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre belirlenen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi işlemleri, bu kararnamenin yayımı 27.12.2011 tarihinden sonra düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri kapsamındaki kiralama ve teslimler için geçerli olmak üzere, 27.12.2011 tarihinden itibaren (%1) oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.

KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “B” bölümünün 29 uncu sırasında TGTC’nin “84.47 tarife pozisyonu kapsamındaki örgü makineleri, dikiş -trikotaj makineleri ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makine ve cihazlar ve püskül, ponpon makine ve cihazları” yer almaktadır.

Şirketiniz tarafından satışa konu edilen kullanılmış dokuma tezgahları ve örgü makinaları BKK eki I sayılı listenin 17 nci sırasında değerlendirilmemektedir.

Buna göre ;
-TGTC nin 84.47 tarife pozisyonu kapsamında yer alan kullanılmış örgü makinası Kararname eki II sayılı listenin “B Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 29 uncu sırası kapsamında yer aldığından, tesliminde (%8) oranında,

-TGTC’nin 84.46 tarife pozisyonu kapsamında yer alan dokuma makinalarının (tezgahları) ise, II sayılı
listenin “B” bölümünün 28 inci ve 29 uncu sıralarında yer almadığından, kullanılmış bu malların teslimi genel oranda (%18) KDV’ye tabi bulunmaktadır.