Sirküler Tarih/No: 29.05.2018/360

Sayı :EGT/3678 İstanbul,29.05.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 23.05.2018 tarihli yazıda;

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında un ihracatına ilişkin uygulamalarda “Önceden ihracat” (İşbu belge kapsamında ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda ithalat yapılır.) şartı içeren bazı Dahilde İşleme İzin Belge (DİİB)’lerinin taahhüt hesabının kapatılması aşamasında Bölge Müdürlükleri tarafından söz konusu özel şartın yerine getirilip getirilmediği hususunun ihraç ve ithal beyannamelerinin tescil tarihleri dikkate alınarak kontrol edildiği, tescil edilmesine rağmen fiili çıkışları henüz gerçekleşmediği belirtilen beyannameler karşılığı buğday ithalatının yapıldığı bildirilmektedir.

Bilindiği üzere; DİR, dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek su ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacı taşıyan bir sistemdir. DİR halihazırda 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2005/8391 sayılı DİR Kararı, bu Karar’ın 14’üncü maddesi uyarınca ihdas edilen İhracat:2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ ile İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ve bu Tebliğ’e istinaden yayımlanan Genelgeler çerçevesinde uygulanmaktadır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 109’uncu maddesi; “İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edilmesine veya eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ithal eşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesine izin verilebilir. Eşdeğer eşya kullanımına kolaylaştırma, yasaklama veya kısıtlama getirebilir…” hükmünü amir olup, yine 2005/8391 sayılı DİR Kararı’nın 5’inci maddesi uyarınca DİR kapsamında eşdeğer eşya kullanılmak suretiyle önceden ihracat yapılabilmesine imkân sağlandığı belirtilmektedir.

Ayrıca, anılan Karar’ın 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında ihracatın gerçekleştirilmesi, “DİİB’de/dahilde işleme izninde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, bu Karar ile ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi” şeklinde tanımlandığı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, tarım ürünleri ihracatını öngören DİİB’lerin düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar ise, İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi ile belirlenmiştir. Mezkûr Genelge’nin 7’nci maddesinde yer alan ilgili hükümler çerçevesinde, DİR kapsamında muhtelif tarım ürünleri ihracatını öngören DİİB’lere “İşbu belge kapsamında ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda ithalat yapılır.” özel şartı eklenmektedir. Bir başka ifadeyle, söz konusu özel şart marifetiyle ithal eşyasının şartlı muafiyet sisteminde dahil edilmesinden önce, eşdeğer eşyadan elde edilmiş işlem görmüş ürünün ihraç edilmesini gerektirmektedir.

Bu çerçevede, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca “İşbu belge kapsamında ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda ithalat yapılır.” özel şartını içeren tüm DİİB’ler kapsamında ancak ihracatın gerçekleştirilmesini müteakip ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda ithalata izin verilmesi ve sözkonusu DİİB’ler kapsamında ; “İşbu belge kapsamında ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda ithalat yapılır.” özel şartına mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde fiilen uyulması gerektiği ” bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Kaynak : www.iib.org.tr